УСТАВ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС  „УСМИХНИ СЕ С МЕН” - РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”
Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 20.03.2009г.
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Член 1/1/ С настоящия устав се урежда устройството на юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, с наименование „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС  „УСМИХНИ СЕ С МЕН” - РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”.
/2/ Наименованието се изписва на български език, както и на латиница и то се посочва във всички негови рекламни, печтни и други материали.
Член.2/1/ Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ.
/2/ Сдружението е автономно, доброволно, демократично самоуправляващо се неполитическо сдружение с нестопанска цел, което не прави разлика между националности, религии и раси.
/3/ Сдружението осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на този Устав и законовите норми и уредби в страната.
 
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
 
Член 3 Сдружението се образува за постигането на следните цели:
Обединение на родителите на деца с увреждания, от цялата страна, с цел децата и семействата им да получат и имат реален шанс за интеграция и приобщаване в обществото.
Равнопоставеност на семействата със здрави и семействата на деца с увреждания, в законодателната и социална политика на България.
Промяна обществените нагласи и отношението към специалните деца.
Популяризиране на проблемите на семействата с деца и младежи с  трайни увреждания сред обществото и стимулиране на държавните институции и органи на управление, за създаването на адекватна нормативна база, гарантираща правата, лечението, терапията, образованието, квалификацията и цялостната житейска реализация  на децата с тежки увреждания.
Създаване на база данни за деца и младежи с увреждания и тежки заболявания и набиране на информация
Отстояване на държавни политики за повишаване и стимулиране благосъстоянието на семейства с деца с тежки увреждания, като основно средство за преодоляване демографския срив и превенцията на институционализацията на деца с увреждания.
Член 4 За осъществяване на своите цели Сдружението:
4.1. Организира, създава и поддържа достатъчно големи терапевтични центрове във всички окръжни градове, съвременно и професионално оборудвани, с обучен персонал от екипи, терапевти, психолози, логопеди, арт терапевти, рехабилитатори, музикотерапевти, биофитбек- терапевти и специални педагози, така че същите да могат да обхванат нуждите на всички деца с увреждания и техните семейства за съответното населено място.
4.2. Отстоява чрез всички законни средства социалните и граждански права на децата и младежите с трайни увреждания и тежки заболявания и семействата им.
4.3. Провежда активен диалог с държавните и общински институции за осигуряване на адаптирана обществена и жизнена среда за деца и младежи с трайни увреждания и семействата им.
4.4. Създава и поддържа контакти с наши и международни организации, имащи аналогичен предмет на дейност, с оглед обмяна на опит и информация, и получаване на помощи от външни донори.
4.5. Организира инициативи за предизвикване на нужните нормативни промени в социалното, здравното и образователното законодателство, включително и такива осигуряващи възможност на държавата да търси по бърза съдебна процедура наказателна и финансова отговорност на здравни заведения и специалисти, допуснали или причили тежко увреждане на дете, поради некомпетенност или професионална безотговорност.
4.6. Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението, като приходите ще се ползват за постигане на определените в Устава цели;
 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 5. Седалището на Сдружението е Гр. София, район Триадица, кв. „Иван Вазов”, бул.”Витоша” 137, ет.6, ап.14
 
СРОК              
Член 6. „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН” - РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” се учредява за неопределен срок.
 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член.7. Предметът на дейност на Сдружение е:
Организиране на иниацитиви за промяна в социалната, здравната и образователната политика и законодателство, с цел гарантиране правата на децата с увреждания и семействата им. Мониторинг за изпълнение и прилагане в практиката на сега съществуващото законодателство уреждащо тези отношения. Подкрепа и насърчаване на семействата на деца с увреждания, като истинската и правилна превенция против изоставянето на деца в институции. Оказване на съдействие за преодоляване трудностите при социалната и образователна адаптация на децата с трайни увреждания и специфични нужди и възможности. Обучение на семействата и родителите на деца с увреждания.
ЧЛЕНСТВО
Член.8/1/ Членството в Сдружението е доброволно.
/2/ Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица без оглед  на раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, имуществено състояние;
/3/ Членовете са длъжни да съобразяват дейността си с целите и основните положения на Устава и правилниците на сдружението;
 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Член 9/1/ Членството на учредителите възниква с вписването на Сдружението в регистъра на СГС за юридическите лица с нестопанска цел;
/2/ Нови членове в Сдружението се приемат от Управителния съвет, въз основа на писмена молба до него, придружена със следните документи: автобиография и декларация за приемане условията на Устава, за юридическите лица – Решение от компетентен управителелн орган за влизане в Сдружението и посочване на лице, което ще представлява Юридическото лице пред ОС на Сдружението.
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Член 10  Членството в Сдружението се прекратява:
а/ с едностранно писменно волеизявление, отправено до УС;
б/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице – член;
в/ с изключването;
г/ с прекратяването на Сдружението;
Член 11 Член на Сдружението може да бъде изключен по решение на ОС, взето с обикновенно мнозинство от членовете му, когато:
а/ грубо нарушава закона, устава или решение на органите на Сдружението;
б/ не заплаща членския си внос – встъпителен или месечен;
в/ извършва други действия, които правят по – нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо;
Член 12 При прекратяване на членство, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски;
 
            ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 13. Органи на Сдружението са:
а/ Общо събрание;
б/ Управителен съвет;
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ
            Член 14 Общото събрание е върховен орган на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС  „УСМИХНИ СЕ С МЕН” - РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” и се състои от всичко негови членове;
Член 15 На общотo събрание могат да бъдат поканени да присъстват наблюдатели, които могат да получат правото да говорят по покана или упълномощаване на Председателя на ОС
СВИКВАНЕ
Член 16 Заседанията на Общото събрание биват редовни и извънредни
/1/ Редовните се свикват от ОС веднъж на една година;
/2/ Ивънредно ОС се свиква от УС по негова инициатива или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението, с предварително обявен дневен ред, в населеното място където се намира седалището му. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението,  по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 
ПОКАНИ И ПРОВЕЖДАНЕ
Член 17 Поканата за провеждане на Общото събрание съдържа дневния ред, датата, часът, мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща от председателя на УС  лично до членовете на ОС най – малко един месец преди нарочения ден
Член 18/1/ ОС се счита за законно ако присъстват повече от половината от неговите членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
/2/ За провеждане на ОС се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на присъстващите членове на Сдружението. Към протокола задължително се съставя като Приложение и списък на присъстващите членове. Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на заседанието.
Член 19/1/ За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от Председателстващия събранието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верноста на съдържанието му.
/2/ Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на ОС се завеждат в специална книга
/3/ Всеки член присъствал на ОС има право да следи за точното отразяване на взетите по него решения в протокола.
Член 20 Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до:
1.                          него, негов съпруг или роднини по права линия, без ограничения, по сребърна линия до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
2.                          юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения
 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 21 Общотo събрание има право да:
1.      Изменя и допълва устава на Сдружението
2.      Приема правилник за дейноста на УС, правилник за извършване и отчитане на стопанска дейност, декларации и други.
3.       Избира и освобождава членове на Управителен съвет в това число Председателя на УС
4.      Приема, освобождава и изключва членовете на Сдружението;
5.      Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
6.       Взема решения за откриване и закриване на клонове;
7.      Взема решения за участие в други организации;
8.       Взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението;
9.      Приема бюджета, годишния отчет и баланс на Сдружение;
10.   Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове на сдружението;
11.   Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 
КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Член 22/1/ Решенията на ОС се взимат с обикновенно мнозинство от присъстващите.
/2/ Решенията по чл.21 т.1 и т.7 се вземат с квалифицирано мнозинство най – малко 2/3 от присъстващите
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/
Член 23/1/ УС е колективен постоянно действащ орган, който осъществява оперативното ръководство на Сдружението въз основа на решенията на ОС и се отчита пред него. Управителният съвет се състои от петима члена, които се избират от ОС за срок от пет години.
/2/ УС се състои от Председател и членове.
Член 24 УС работи на заседания. Тогава се формира неговата воля като колективен орган на управление.
Член 25 УС се свиква на заседания не по – малко от веднъж месечно от Председателя. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство, а решенията за извършване на ликвидация, за разпореждане с имуществото на сдружението и определяне реда и организиране извършване дейността на Сдружението – с мнозинство от всички членове.
Член 26 УС може да привлича и други лица да вземат участие в работата му, които да подпомагат работата на организацията.
Член 27 Управителния съвет:
1.      Управлява и представлява Сдружението;
2.      Упълномощава Председателя на УС да представлява Сдружението;
3.      Взема решения по всички въпроси, които по закон или Устава не спадат в правата на друг орган;
4.      Определя размерът на членския внос, начините и сроковете за неговото внасяне;
5.      Определя във всеки отделен случай реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
6.      Изготвя проекто – бюджета  и начините за изразходването му;
7.      Контролира изпълнението на решенията на ОС
8.      Свиква ОС на редовни и извънредни заседания;
9.      Назначава и освобождава щатни служители на Сдружение;
10.  Изготвя годишен отчет за дейноста на Сдружение и за изпълнението на бюджета за изтеклата година и проект за бюджета за следващата година и ги внася в ОС;
11.  Управлява бюджета и се разпорежда с имуществото на Сдружение в съответствие с решенията на ОС;
12.  Съхранява документацията на Сдружението;
13.  Утвърждава щата на Сдружението;
14.  Определя реда и организира извършването дейноста на Сдружението;
15.  Предлага пред ОС състава на спомагателните органи;
16.  Избира и назначава независим финансов одитор по смисъла на чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ
Член 28 УС взема решенията си с обикновенно мнозинство от присъстващите, а тези по чл.27, т.12 и т.15 от Устава и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ с пълно мнозинство.
Член 29 Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Член 30/1/ Председателят на УС е едноличен и постоянно действащ орган на управление на Сдружението. Той изпълнява функциите по цялостното координиране на дейността в съответствие с Устава и решенията на ОС.
/2/ Председателят на УС се избира от ОС с обикновено мнозинство. Той представя самостоятелен писмен отчет за дейноста си на редовните заседания на ОС , а на извънредните - само ако е поискан такъв.
Член 31 Председателят на УС:
1.      Организира и ръководи дейноста на Сдружението, съобразно законите на Р.България, този Устав и решенията на ОС и УС;
2.      Представлява Сдружението пред трети лица;
3.      Свиква и председателства заседанията на УС;
4.      Председателства заседанията на ОС;
5.      Контролира изпълнението на решенията на ОС и УС.
 
КЛОНОВЕ
Член 32 С решение на ОС на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
Член 33 Сдруженията не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите определени с решение на ОС за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на Управителя.
Член 34 Клоновете водят книги за дейноста си и най – малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред УС на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
 
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО
 
Чл. 35. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
            (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица. 
 
 
ИМУЩЕСТВО
Член 36 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права регламентирани в закона.
 
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Член 37 Източници на средства на Сдружението са:
1.      Имуществените вноски на членовете – встъпителен и ежемесечен членски внос;
2.      Спонсорство, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на Сдружението от физически и юридически лица в страната и чужбина;
3.      Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано Сдружението, приходите от която ще се използват за постигане на определените в този Устав цели;
Член 38 Имуществените вноски на членовете се определят във вид и размер от УС, който посочва в решението си и начина на внасяне.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 39 Членовете на Сдружението имат право:
1.      Да участват в управлението на Сдружението;
2.      Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
3.      да участва във всички форми на дейността на Сдружението;
4.      Да ползва имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива възложени с решение на тези органи;
5.      Да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението по ред определен в Устава;
6.      Да иска обяснение от органите на управление за неизпълнение на приетите решения;
7.      Да сигнализира пред съответните органи на Сдружение за констатирани нередости във връзка с дейността му, да внася в УС писмени предложения, препоръки и жалби, на които УС е длъжен да отговари в 45 дневен срок от датата на получването им;
8.      Да получва морални и материални награди за активно участие и принос в постигане целите на Сдружението;
Член 40 Всеки член на Сдружението е длъжен:
1.      Да изпълнява разпоредбите на този Устав, решенията на ОС и УС
2.      Да участва в дейността на Сдружението и работи за постигане на целите му;
3.      Да съдейства за финансовото и организационно укрепване на Сдружението;
4.      Да плаща редовно членски внос, в размер и срокове определени от УС;
5.      Да издига авторитета на Сдружението, да спомага за увеличаване на неговото имущество и да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
Член 41 Членските права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при прекратяване на членство;
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 42 Сдружението може да бъде прекратен:
1.      с решение на ОС;
2.      с решение на съда по седалището на Сдружението, когато:
а/ не е учредено по законния ред
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в/ е обявено в несъстоятелност;
Член 43 /1/ Решението на съда по чл.41, т.2, б.”б” се постановява по иска на всеки заинтересован или на прокурора.
/2/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
Член 44 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
Член 45 Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от ОС на Сдружението. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
            Член 46 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
            Член 47 Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН” - РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” проведено на 20.03.2009 година.


    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft