25.2.2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРА

СТАНОВИЩЕ ЗПУО

ДО
 
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КомисияТА по образование КЪМ НС
 
Г-Н ПЕНЧЕВ,
ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
 
СТАНОВИЩЕ
 
ОТ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“
ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ, УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,
С настоящето становище изразяваме категоричната си подкрепа и висока оценка, която поставяме на Проекта за Закон за предучилищното и училищното образование.
„Национален алианс Усмихни се с мен“ сме родителски алианс обединяващ родители и родителски организации на семейства с деца с увреждания, от София и страната, работещи в защита правата и интересите на децата и семействата. Представляваме родителски организации и екипи от гр. Габрово, Добрич, Сливен, Ловеч и София. Работим в сътрудничество с много други родителски организации от страната или местната общност, както и с националните и общински власти.
 
Най-важните достойнства на Законопроекта, според нас са:
Прозрачният и публичен режим през целия процес на работа по него, от Концепцията, след това превръщането й в реални законови текстове и цялостен Законопроект, и накрая работата по всички 17 стандарти към Закона. Съществуваше равноправно пряко участие на всички участници в процеса и особено на най-пряко и лично заинтересованите, децата и родителите им. Налице беше родителско и гражданско представителство на всички най-уязвими групи деца и семейства. Благодарни сме на зам. министър Милена Дамянова за целия й труд и усилия, изкaзваме призанието си и благодарност към нея за наистина демократичния режим на работа през целия процес по създаването на Законопроекта.
Реформира се дейността и подкрепящата услуга на ресурсните центровекоито се децентрализират, каквато е практиката навсякъде в Европа, където съществуват добри и ефективно работещи услуги. Услугите за подпомагане и подкрепа, в която и да е сфера, за да са ефективни, адекватни и полезни за местната общност, трябва да са децентрализирани, да са близки на потребностите на хората от общността. В същото време, дейността на ресурсните центрове и услуги се разширяват, чрез гъвкави и разнообразни възможности за образователна подкрепа в масова среда, за всяко дете. Дава се свобода за разкриване на нови центрове за предоставяне на ресурсна услуга, във всяка област, община или град, в зависимост от конкретните потребности на децата и учениците. На практика възможностите за развиване на ресурсната услуга, в зависимост от потребностите на местно ниво, са неограничени Всичко това създава гаранции за качество и ефективност на ресурсната услуга във всички 28 области в страната, както и възможности за развиване и утвърждаване на тази услуга и подкрепа. Създават се условия за истински конкурентна среда на местно ниво, за предоставянето на високо качествени и ефективни подкрепящи услуги за детето, във всяка детска градина или училище.
Проектът предвижда голяма свобода на местно ниво, както и на всяко училище или градина да развиват собствени политики, съобразно индивидуалните потребности на децата в съответната община или училищна общност.
Предвижда се реформа и относно помощните училища, които са най-явното олицетворение на сегрегация и изолация на деца по признак увреждания, за съжаление и по признак принадлежност към малцинства, в реалността. Приветстваме реформата, тъй като наше дълбоко убеждение е, че всяко дете без никаква разлика, притежава уникални способности, потенциал и таланти.
Богатите и успешни общества са приобщаващите общества, за които различието е ценност, в която те инвестират, развиват и подкрепят.
Осигуряват се възможности за предоставянето на гъвкава, разнообразна и адекватна подкрепа за всяко дете или ученик, от най-ранна детска възраст, според конкретната индивидуалност и потребност, без разлика по признаци като увреждания, здравословно състояние, етнос, социално и семейно положение или пък поведението на ученика, способностите му, притежавания потенциал. Законово е гарантиран и разписан механизъм и адекватенна организация за подкрепата на детето, с цел предоставяне на качествено образование на всяко дете, в квартално училище.
Именно качеството на образование в кварталните училища, е индикаторът за качествена и ефективна образователна система, а не образованието в „избрани“ училища и градини.
Осигуряват се възможности за получване на качествено средно образование на всяко дете, в масова среда, особено на децата с различни увреждания. Равен достъп до училище и градина по избор на родителя и детето. Осигурени са възможности за продължаващо професионално образование, последваща реализация в общността, както и продължаващо образование във висшо учебно заведение. Елиминира се разкарването на родители с деца с увреждания по всевъзможни комисии, инспекторати и служби, както и формалната оценка по документи, на потребностите на детето.
Разписани са реални възможности за пълноправно участие на най-пряко заинтересованите участници, родителите и децата, в новата структура Обществен съвет.
Заложена е и качествена и адекватна реформа на финансовата организация на образователната система, а именно финансовите ресурси вървят след детето, което гарантира равноправен достъп до качествено образование за всяко дете и ученик и възможности за развиване на потенциала и способностите му.
Ценностите, принципите и целите на приобщаващото образование, чиято цел е изграждане на приобщаващи общества, а не включване на изключените, са същностна част от целия законопроект. Разписана е Обща и Допълнителна подкрепа, според индивидуалността на всяко дете и ученик, в зависимост от затрудненията, способностите и потребностите му в учебния процес или за приобщаването му в училищната общност. Въвежда се и нова комбинирана форма на обучение, даваща възможност за голяма гъвкавост на подкрепата за детето. Специализираната подкрепа се разширява значително и се предоставя във всяко обикновено и масово училище, а не дискриминационно, само в специалнитеучилища, лишавайки детето и родителя му от правото на свободен избор.
Индивидуалната оценка на потребностите на всяко дете или ученик се случва в самото училище или градина, с равноправното участие на родителя и цялата общност на образователната институция, независимо дали става дума за дете с проблеми в поведението, дете в риск, дете от социално слабо семейство, изоставено, жертва на насилие, здравословен проблем или увреждания...
      Най-важното, всичко това е заложено да се случва от най-ранен етап и при първи индикации. Политиките на превенция и профилактика са приоритетни в целия Европейски съюз и особено в най-преуспяващите страни. Налице е законово разписан механизъм и организация за цялостна ранна превенция във всеки апсект и отношение .Образователната система има централна и ключова роля във всяка високоразвита държава, именно затова е от изключителна важност, че превенцията и подкрепата индивидуално за всяко дете, е първостепенна политика в целия проект за нов Закон за предучилищно и училищно  образование.
      Препоръките ни към Законопроекта са:
1.     Да се въведе изрична Забрана за дискриминация по всякакъв признак, както и забрана за насилие, отнасящи се за всички участници в образователния процес.
2.     Да се предвиди изрично, че приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.
И двете ни препоръки, са препоръки и на ЕКСП, от доклада й във връзка с безпрецедентното решение на Комисията, че България извършва сегрегация спрямо децата с увреждания в областта на образованието.
3.     Да се преразгледа терминът СОП, „специални образователни потребности“, в контекста на протичащите дискусии и преосмислянето му в цял свят към днешна дата, като смисъл, съдържание и пренасочването му от детето, към системата и специалистите. Насочен към детето, терминът СОП не е нищо повече от един белязващ го Етикет, накърняващ личността и достойнството му, както и правото му на равноправност в училищната общност сред своите връстници. Факт е, че единственото, което произвежда етикетът СОП, е сегрегация, отхвърляне и загуба на способност в цялото ни общество, да виждаме Детето и детските му потребности на първо място, а не второстепенни белези и характеристики.
      С уважение: Теодора Пиралкова
      Председател на УС на  „Национален алианс Усмихни се с мен
      Дата:  25. 02. 2012 год.
      Адрес за обратна кореспонденция: гр. София - 1408, кв. „Иван Вазов”, бул.
      „Витоша” 137, e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg  , тел: 0888-87-97-98
 
Гр. София„Национален алианс Усмихни се е мен“, п. к. 1408, кв. „Иван Вазов”, бул. „Витоша” 137, e-mail:na_usmihnisesmen@abv.bg
Гр. София, „Родители на деца със синдром на Даун“, п.к. 1408, бул. „П. Ю. Тодоров“, бл. 8, вх. Д, contact@downsyndromebg.com
Гр. Добричсдружение "Свети Мина", п.к. 9300, ул. "Асен Златаров" 6sveti_mina@abv.bg
Гр. Габрово, сдружение "Равен старт - 2008", ул. "Урожай" 32 Аraven_start2008@abv.bg
Гр. Сливен – представителен екип на "Алианс Усмихни се с мен", за контакт Радка Сиренкова, ул. "Великокняжевска" 91, radka_sl@abv.bg
Гр. Ловеч - представител на "Алианс Усмихни се с мен", Доротея Иванова, кв. "Младост", бл. 324, вх. Г, ап. 13, doroteia_1973@abv.bg

 

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft