14.5.2012 г.

ОТНОСНО ЗДРАВНАТА ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ИЗОСТАВЕНИТЕ ДЕЦА

СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

С КОПИЕ ДО:
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД
 
СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН"
 
Относно:  ДМСГД „Св. Параскева" - София, р-н Сердика, ул. "Порой" №16;

Предложения относно:  качеството на цялостната здравна грижа за децата с увреждания, отглеждани институционално в ДМСГД, ДДЛРГ, ДДУИ
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

„Национален алианс Усмихни се с мен" сме родителски алианс обединяващ родители и родителски организации на семейства с деца с увреждания, от София и страната, работещи в защита правата и интересите на всички български деца и семействата. Представляваме родителски организации и екипи от гр. Габрово, Добрич, Сливен, Ловеч и София. Работим в сътрудничество с много други родителски организации от страната или местната общност, както и с националните и общински власти.
Във връзка с партньорските ни отношения и споделяне на опит с много неправителствени организации, разполагаме с информация, относно която подаваме настоящия сигнал. Конкретният сигнал и настояване за извършване на проверка, се отнася за ДМСГД „Св. Параскева" в гр. София.
По наша информация в дома има около 11 деца с различни увреждания, някои от които с тежки и множествени такива. Децата нямат определен личен лекар. Периодично обаче някои от тях престояват в болнични заведения. Направленията, с които са изпращани за престой там, са подписвани от директорката на дома.
По наши наблюдения и мнение, установените факти в дома в гр. Плевен, тук в „Св. Параскева", смятаме, че не се касае за изолирани случаи, а според нас става дума за общоприета практика, която вероятно се отнася за всички ДМСГД-та.

Според нас, тази организационна схема е крайно порочна, дискриминационна и много стряскаща. Една голяма група деца, нямат личен лекар, т.е. организацията на здравната грижа в България, която е за всички деца, в случая поради липса на родителска грижа и институционалното им отглеждане, тези деца са лишени от равни здравни права. Все деца с крайно сериозна необходимост от възможно най-качествена и добра медицинска грижа и наблюдение. Освен това, в случая, само и единствено от субективната преценка на едно лице, директора на дома, зависи преценката на здравното състояние на детето и евентуалната спешна или по-малко спешна необходимост от външна лекарска намеса, постъпване в болница за изследвания, лечение, операции, терапии. Директорът еднолично, решава дали да напише или не направление и съответно детето да бъде лекувано, спасено при нужда, и дали изобщо да получи външна лекарска експертиза, наблюдение, грижа....
Въпросната организационна схема, предполага и лесна възможност за злоупотреби и източване на средства от здравната каса, полагащи се на институционализираните деца с увреждания, без обаче насреща срещу тези средства, децата да са получили необходимата им цялостна медицинска грижа, от изследванията, през леченията, операциите, терапиите, рехабилитациите в болнични условия....
Поради липсата на пълна и надеждна медицинска документация, експертизи, диагнози, препоръки за лечения, и поради липсата на лице, в повечето от случаите при тези деца, което да има право по закон да подаде молба до Фонда за лечение на деца в чужбина, институционално отглежданите деца с увреждания, са обект на дискриминация и относно правото си на достъп до най-високия достижим стандарт здравна грижа и правото си да получат необходимото им адекватно здравно лечение извън България. Така както от това право се ползват децата с увреждания, отглеждани в семействата си.

Във връзка с изложената по-горе информация, настояваме:

1.     Да се извърши проверка в ДМСГД „Св. Параскева", специално на децата с увреждания в дома, относно цялостното им здравословно състояние, здравен статус и особено държим да бъдем информирани за съпътстващата всяко дете здравна документация, външни лекарски експертизи, диагнози, назначени лечения, операции, терапии,  рехабилитации, медикаментозно лечение. Както и за продължителността и целта на проведените им болнични лечения, болничен престой, здравното състояние и резултатите за децата като следствие. Както и за назначените лечения, медицински интервенции и грижи занапред.

2.     Настояваме същата обстойна проверка, относно цялата здравна документация, външни лекарски експертизи, диагнози, проведените и предстоящи лечения, да се направи и във всички ДМСГД-та в България.

3.     Настояваме да се извърши аналогична проверка от здравните органи и във всички ДДЛРГ и ДДУИ, относно качеството на полаганата цялостна здравна грижа за децата в тях, полаганите грижи и наблюдения от личните им лекари, пълнотата и надеждността на здравната документация на всяко дете.

4.     Относно храненето на децата, ще разделим проблема на две части:

1) храненето като процес, тъй като храненето е сред най-важните елементи от лечението и грижата за децата с увреждания.

2) качеството на храните, с които се хранят децата.

-  Относно първата част на проблема, т.е. как се хранят децата,  е много трудно да се намери конструктивно предложение и решение, така че всяко дете да бъде хранено наистина по най-добрия начин, така както би го правил родителя му. Смятаме, че добър резултат би имало, ако с храненето на децата се ангажират доброволци, но с разписани много ясни и конкретни задължения и предписания, колко пъти на ден, как да се храни всяко дете.

- Относно втората част на проблема, т.е. какво ядат децата, искаме да Ви обърнем внимание, че всички извършвани проверки до момента в дома, относно менютата на децата, с цел да се знае с какво се хранят, присъстват ли млечни, месни, зеленчукови или плодови продукти, са формални и на практика неефективни като резултат на проверката. Причината е, че проверките се извършват на базата на прегледа на менютата със задна дата, т.е. преглед на едни хартии, а не редовни проверки в часовете на хранене на децата, като се вземат проби директно от храната, в момента на хранене. Т.е. реално и на практика, какво наистина са яли или ядат децата в тези домове, никой от нас не знае, и няма как да знае, освен ако не се промени организацията на извършваните проверки. Според нас, ако БАБХ бъдат ангажирани с извършването на целенасочен и систематичен контрол и проверки във всички домове, с цел установяването с какви храни, реално и на практика се хранят децата, а не проверки само по менюта, в крайна сметка ще има много по-добър резултат за децата, относно храненето като лечение и грижа, и относно качеството на храните, с които се хранят децата.

Във връзка с всичко дотук, даваме следните предложения:

1.     Да се осигурят необходимите средства, например от средствата по първия етап от Деинституционализацията, проект „Детство за всички", или от здравната каса, или по друг начин, но да бъдат осигурени средствата, с които да се покрият разходите над средствата от здравната каса, нужни за да може всички деца с увреждания отглеждани в институции, да бъдат изпратени в най-добрите ни болници, при най-добрите ни лекари, където да получат външни и независими лекарски експертизи, точни диагнози, пълна здравна документация с всички изследвания, определените нужни лечения, операции, последващи изследвания, терапии, продължаваща лекарска грижа и наблюдение.

2.     За най-тежките и сложни случаи, да бъдат поканени чужди лекари и специалисти, да извършат операциите и леченията у нас.

3.     Да бъде сформиран Съвет от най-добрите ни лекари в различни специалности, към Министъра на здравеопазването. Пред този престижен Съвет, да бъдат представяни за висша експертна консултация, здравните досиета и документация на всяко едно дете с увреждания, отглеждано в институция. Съветът да консултира и одобрява определените операции, лечения, медински интервенции, особено за най-тежките и сложни случаи. Съветът е особено необходим, и за да се гарантира защитата на децата, при евентуална лекарска некомпетентност или недобросъвестност, тъй като това са деца без родител, т.е. без лично ангажиран и силно загрижен за тях възрастен човек.

4.     Да се направи мащабна кампания в страната за привличането на родители с деца с увреждания, с цел да станат професионални приемни родители на деца с увреждания от дома в Плевен, както и от други институции. Факт е, че в страната нямаме по-добри експерти относно цялостното обгрижване на едно дете с увреждания, от родителите на дете със сходни увреждания, отглеждащи го в семейството си. Няма нужда от други доказателства за експертността на тези родители, достатъчно е да се сравни състоянието на същото дете от институционалната грижа, и детето със същите увреждания, но отглеждано в семейството си. Разликата е фрапираща.  

Затова предлагаме, да се използва по максимално ефективен начин наличния ни български ресурс, като се привлекат най-компетентните хора, родители на деца с аналогични диагнози и състояния, в които едновременно да инвестираме и финансова и морална мотивация. Подобна инвестиция е многократно по-изгодна икономически, тъй като приемната грижа и „услуга" е по-евтина, от издръжката на луксозната „услуга"  и институция, ЦНСТ, или пък издръжката на настоящите институции. Най-важното, качеството на професионалната приемна грижа и услуга от родители, с личен опит в отглеждането на децата си с увреждания, ще е гарантирано по-висока, и то в реална семейна среда. От друга страна, пряко ще се инвестира в най-уязвимата група семейства, и морално и финансово, което на практика е реалната превенция на изоставянето на деца от тази група. Подобни мерки затварят „входа" към домовете, а не инвестицията в алтернативи на институцията семейство.

С уважение:   .......................
Теодора Пиралкова, председател на УС на  „Национален алианс Усмихни се с мен"

Дата:  25.04.2012 год..

Организации и екипи към „Национален алианс Усмихни се с мен":
Гр. София, „Национален алианс Усмихни се е мен", п. к. 1408, кв. „Иван Вазов", бул. „Витоша" 137, e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg
Гр. София, „Родители на деца със синдром на Даун", п.к. 1408, бул. „П. Ю. Тодоров", бл. 8, вх. Д, contact@downsyndromebg.com
Гр. Добрич, сдружение "Свети Мина", п.к. 9300, ул. "Асен Златаров" 6, sveti_mina@abv.bg
Гр. Габрово, сдружение "Равен старт - 2008", ул. "Урожай" 32 А, raven_start2008@abv.bg
Гр. Сливен - представителен екип на "Алианс Усмихни се с мен", за контакт Радка Сиренкова, ул. "Великокняжевска" 91, radka_sl@abv.bg
Гр. Ловеч - представител на "Алианс Усмихни се с мен", Доротея Иванова, кв. "Младост", бл. 324, вх. Г, ап. 13, doroteia_1973@abv.bg

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft