05.3.2014 г.

ОТ РОДИТЕЛИ И НПО

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

от

БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНИ И РОДИТЕЛИ

 

ДО

Министъра на образованието и науката, проф. Д-р Анелия Клисарова

С КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Р България, г-н Константин Пенчев

Българските медии

ОТНОСНО: Очакваният нов, трети поред, Проектозакон за училищното образование. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Както знаете, при предишното управление, с изключително широко гражданско участие беше изготвен Проектозакон за предучилищното и училищното образование. Над три години и половина, всички ние бяхме пряко ангажирани през целия процес на изготвянето му, от самото начало на дебататите по Концепцията за закона, изготвянето и представянето й на обществеността за обсъждане, през целия последващ процес по работа върху текстовете на самия закон, почти три години. Паралелно с работата по закона, пряко участвахме и в работата по стандартите към него. В работните групи, освен експертите от Министерство на образованието, участвахме над 100 български неправителствени организации, много родители, директори на училища и детски градини, учители, ученици, професори и доценти от Университетите, кметове и представители на общини... Беше предоставена възможност за пряко и равноправно участие на изключително широк кръг представители на гражданското общество, на научната и педагогическа общност, на местната власт, на всички заинтересовани, засегнати и ангажирани в сферата на образованието, да се чуят поставяните от тях проблеми и да участват пряко в намирането на решенията.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Вследствие на по-горе изложените факти, можете да предположите колко силно сме ангажирани с всичко случващо се около така дългоочаквания от цялото общество нов закон за средното образование. Още повече, че и Европейската комисия постави срок на България да има нов закон за средно и за висше образование, до месец април 2013 год..

От началото на Вашето управление следим много внимателно всяка Ваша изява и изказване по темата. Неведнъж заявихте, че много усилено се работи по нов проектозакон за средното образование.

За съжаление сме силно обезпокоени от няколко факта:

1.      В публичното пространство и в средите на неправителствения сектор никой няма представа за състава на работната група, която работи по този пореден нов проект.

2.      Не ни е известна нито една неправителствена организация, или който и да е представител на гражданското общество, който да е бил поканен, ако не за пряко и равноправно участие в процеса, то поне за диалог и дебат по даден проблем на предучилищното и училищното образование, които както знаем са премного, за съжаление.

3.      Нещо повече, не сме в състояние да открием дори и един експерт от повереното Ви министерство, който да е ангажиран и да работи, ако не усилено, то поне от време на време по новия проектозакон.

4.      Липсва публично представена Концепция, запознаваща обществото с новите идеи за промени, кои проблеми в средното образование сте си поставили като приоритет за решаване, както и какви резултати като цяло имате за цел да постигнете с новия проект.

5.      Силно сме обезпокоени от изявленията Ви, че всеки момент ще ни представите изцяло нов проектозакон, в сфера с фундаментално значение за цялото общество, засягаща всеки един негов член. Без да се е състоял нито един публичен и обществен дебат, преди и по време на изготвянето на новия закон. „Обществено обсъждане" в рамките на месец, два, и то постфактум, при напълно готов проект, за нас би означавало само едно, очевидно нежелание за диалог и привличане на гражданското общество в процеса и дебата. Същото би означавало и, ако „общественото обсъждане" се ограничи само до допитване до Обществения съвет към МОН. Общественият съвет няма и не би могъл по никой начин да изчерпи гражданското представителство по толкова обществено значим закон.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСАРОВА, бихме искали да Ви припомним, че България е страна член на Европейския съюз и като такава би следвало да се придържа към основни европейски принципи, като откритост и прозрачност в управлението, диалогичност и привличане на максимално широко гражданско представителство, с цел пряко и равноправно участие при формирането на нови политики, особено в ключови сфери като образователната. Това е сред основните характеристики, по които се прави преценка за демократичността или не, на всяко едно управление.

В тази връзка бихме желали да предоставите публично на общественото внимание, състава на работната група, работеща по новия проектозакон. Да ни аргументирате присъствието или не в нея на представители на гражданското общество. Да ни разясните какви са причините, поради които проектозаконът за училищното образование се твори в условията на толкова голяма тайнственост, непрозрачност и пълна изолация на гражданското общество от процеса.

Дата: 06.02.2014 год..

С уважение:            

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН" - РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНАТА

Теодора Пиралкова - председател, тел:0888879798, na_usmihnisesmen@abv.bg, web: www.usmihnisesmen.org

ФОНДАЦИЯ "СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" - ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Владислава Цолова - председател, тел.:0896699274, invisible.bulgarian.children@gmail.com, web: www.autism-bg.org

ФОНДАЦИЯ „С.Е.Г.А." - СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Румян Сечков - Съосновател и Директор на С.Е.Г.А., тел. 02/ 988 36 39, www.cega.bg, Email: cega@cega.bg

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"

Деян Колев- Председател, тел. 0888 681 134, www.amalipe.com, e-mail: deyan_kolev@yahoo.com

ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

Ирина Абаджиева- Репуц- Председател, тел. 0888 702 911

ФОНДАЦИЯ " ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ"

Росица Букова - Изпълнителен директор и член на УС, тел.: 0894 606 188, dvbgm@yahoo.com, www.fdbm.org

СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ МИНА"- РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ,гр. Добрич

Красимира Обретенова - председател, тел.: 0888799165, sveti_mina@abv.bg, http://www.swetimina.hit.bg/index1.html

СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН СТАРТ - 2008" - РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, ГР. ГАБРОВО

Тинка Сапунджиева - председател, тел.: 089963777, raven_start2008@abv.bg, http://www.ravenstart.org/

ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНИКА"

Златина Станкова - председателzlatinastankova21@gmail.comтел. 0896 837971

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft