27.4.2015 г.

Покана за участие в Съвета по образование към Президента

Национален алианс "Усмихни се с мен" получихме покана за участие в заседанието на Съвета по образование към Президента на Република България, който ще се състои на 30 април 2015 г..

За повече информация тук. 

В тази връзка сме изпратили и следното становище по темата на заседанието:

 

С Т А Н О В И Щ Е

ОТ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН

ОТНОСНО: Покана за участие в заседание на Съвета по образование към Президента на Република България. Тема: „Качество на образованието и пазар на труда.“

Сдружение Национален алианс „Усмихни се с мен“ сме независима неправителствена организация, обединяваща родители и родителски организации от София и страната. Работим в защита правата и интересите на всички български деца и семейства, но със специално внимание и насоченост към децата с увреждания и техните родители.

Ние считаме, че качеството на образование е определящо за качеството на живот на цялото ни общество и всеки един от нас, част от него. Икономическият растеж и просперитет, както и обществените отношения като морал и ценностна система са пряко следствие от качеството на образователната система на всяко едно общество. Ако сме бедни и живеем зле, то е защото образованието ни е неадекватно на съвремието и реалните потребности на днешното ни общество. Неуспяващо в процеса на обучение да разгърне потенциала на младите хора и да го превърне в практически умения и компетентности за справяне и успешна реализация в съвременната бизнес среда и спрямо потребностите на пазара на труда. Ако сме неудовлетворени от обществените отношения между различните социални групи в обществото ни, то е защото образователната ни система не е успяла да ни приобщи и подготви да живеем заедно. Качественото образование е всичко това взето заедно, способности и умения за справяне и реализация, и ценностна система и морал в обществените отношения, изградени на основата на толерантността, екипността и приемането на различието като ценност.

Адмирираме реформите и политиките в посока усвояване на практически умения и компетентности, и като част от тях на дуалното образование и обучение. Считаме, че в контекста на намеренията за предоставянето на по-голяма автономност на училищната система като част от предвижданите реформи в средното образование, следва да се даде възможност на всички училища и гимназии да предлагат дуално образование, под различни форми и в зависимост от политиките си за профилирано обучение и паралелки.

Като част от политиките за дуалното образование и обучение, конкретно бихме препоръчали специален фокус и мерки по отношение на:

1. Деца и младежи израснали без родители. Децата отгледани в социални домове и услуги, израстват без подкрепата на семейството в социален, финансов и професионален план, като насоки, напътствия и личен пример, чиято подкрепа съпътства всички останали деца през целия им период на израстване и развитие. За тези деца и младежи отговорността се носи от държавата и тя е длъжна да им осигури качествено  образование и възможност за реализация, професионална и обществена. Но излизайки от социалната услуга, реализирането на пазара на труда се оказва истинско житейско изпитание за повечето от тези млади хора, много от тях се провалят, което обрича на неуспех и целия им живот. Затова е от изключителна важност да бъдат подкрепени в професионалния си избор и ориентация, както и в първите им стъпки на трудовия пазар.

2. Деца и младежи с увреждания. Пълноценен и равноправен живот без дискриминация, означава всеки човек с увреждания да е в състояние да се реализира според способностите и потенциала си, така че да допринася и да се чувства полезен, за себе си и за обществото си. Необходими са целенасочени училищни програми за професионалната ориентация и усвояване на практически умения, съобразно индивидуалните възможности на всеки ученик и младеж с увреждания, което ще допринесе за пълноцененния му и достоен живот в общността.

3. Деца и младежи от малцинства и социално слаби семейства. Маргинализацията на някои малцинствени групи предопределя социалното им и образователно изключване, а оттам и последващото им изключване им от пазара на труда. Затова е много важно не само приобщаването им в образователната система от най-ранна възраст, но и в програмите за дуално образование и обучение да се предвидят мерки, с които да им се предоставят различни възможности за усвояване на професии, професионални умения и навици, както и да бъдат подкрепени в реализацията си.

 

 

Дата: 23.04.2015 год.

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft