29.2.2012 г.

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СТАНОВИЩЕ РОДИТЕЛСКИ ЕКИП ГР. СЛ

ДО
 
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КомисияТА по образование КЪМ НС
 
Г-Н ПЕНЧЕВ,
ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
 
       
С Т А Н О В И Щ Е
от
Родителски екип в гр. Сливен,
към сдружение „Национален алианс “Усмихни се с мен”
 
 
ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ИГНАТОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДАМЯНОВА,
 
Родителският екипът на Национален алианс “Усмихни се с мен” за гр. Сливен, изказва своята благодарност за предоставената ни възможност да бъдем включени като участници и членове на работната група по Стандарта за приобщаващо образование, както и в работните групи по изготвянето на Концепцията и Проекта за нов Закон за предучилищното и училищното образование.
 
Родителският ни екип в гр. Сливен, изразяваме своята пълна подкрепа за Проекта за нов Закон за предучилищно и училищно образование. Считаме, че най-важните достойнства на Законопроекта са следните :
 
1.                Законопроектът е съобразен с най-съвременните модели и принципи в образователните системи в страните от Европейския съюз.
2.                Целият работен процес по изготвянето на Концепцията на Закона, Законопроекта и работата по 17-те стандарта  се характеризира с прозрачност и публичност. Всички участници в процеса участваха пряко и равнопоставено, като особено бе засилено участието на гражданския сектор – децата, родителите, учителите, директорите на учебни заведения, представителите на университетската общност, експертите на ниво Министерство. Благодарим на зам. министър Милена Дамянова за труда и усилията, които положи по време на целия работен процес да организира работата на толкова много групи хора и заинтересовани лица.
3.                Законопроектът дава възможност на българското общество да стане общество на приобщаването, в което се цени различието на индивида и подпомага неговото личностно развитие. Осигуряват се възможности за гъвкава и адекватна подкрепа на всяко дете и ученик от най-ранна детска възраст според  конкретната индивидуалност и потребности без разлика по следните признаци : пол, увреждания, етнос, здравословно състояние, социално и семейно положение, поведение, способности, притежаван потенциал. Гарантиран е законово механизъм за оказване на цялостна подкрепа за децата или учениците, с цел осигуряване на качествено образование за всички деца във всяко едно учебно заведение и детска градина.
4.                Законопроектът дава възможности и свобода на училищата да изработят свои политики за осъществяване на гъвкав образователен и възпитателен процес, поставяйки в центъра детето и ученика с неговите способности и потенциал.
5.                Предвижда се реформа в системата на помощните училища, давайки им възможност да се преобразуват в Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.
6.                Изцяло се реформира дейността на Ресурсните центрове, които се децентрализират. Такава е практиката в Европейските страни, което дава възможност услугите за подкрепа и подпомагане в която и да е сфера – социална, образователна, здравеопазване – да бъдат ефективни, адекватни и полезни на местната общност, съобразени с нейните потребности. Разширяват се дейностите по осъществяването и предоставянето на ресурсната услуга. Всяка една община, изготвяйки Общинската си  стратегия за развитие на образованието и предоставянето на образователни, възпитателни и социални услуги в общността ,определя сама какви услуги ще развие, съобразявайки се с потребностите на общността. Дава се възможност и свобода на гражданския и неправителствения сектор да участва в предоставянето на образователните и социални услуги, както и осъществяването на публично-частните партньорства в системата на образованието, възпитанието, кариерното развитие и трудова реализация на всяко дете и ученик.
7.                Засилен е гражданският контрол за осъществяването на прозрачното управление на учебните заведения, детските градини и Центрове за подпомагане на личностното развитие чрез създаването на Обществените съвети.
8.                Осигурява се равен достъп до училищата и детските градини по избор на родителите и децата. Децата с увреждания и образователни потребности имат осигурени възможности да получат качествено средно образование, да продължат образованието си във висши учебни заведения или да се реализират професионално. Всичко това е регламентирано в стандарт Приобщаващо образование.
9.                Финансовите ресурси вървят след детето –  спазва се принципа парите следват детето.
10.           Осигурява се обща и допълнителна подкрепа индивидуално за всяко дете. Въвеждат се нови форми на обучение. Развиват се Екипите за комплексно и педагогическо оценяване  във всяка детска градина и училище  и индивидуалната оценка на потребностите на всяко дете или ученик се случва в самото училище или детска градина. Осигурява се допълнителна подкрепа на децата, независимо дали са деца с увреждания, деца в риск, деца с хронични заболявания, изоставени деца, деца – жертва на насилие, деца от социално слаби семейства. Политиките на превенция и профилактика са приоритетни в целия Европейски съюз. В Законопроекта е налице законово разписан механизъм и организация на превенцията и оказване на подкрепа на всяко дете в Република България.
 
Родтелският ни екип в гр. Сливен настояваме единствено да се преразгледа термина СОП – специални образователни потребности – с оглед премахването на Етикирането на децата с увреждания и децата с допълнителни образователни потребности от подкрепа, с което се уронва личността и достойнството на децата, както и правото на равноправност в училищната общност. Терминът СОП поражда сегрегация и отхвърляне на децата, без обществото да вижда техните способности и потенциал.
 
С уважение : Радка Сиренкова
Представител на родителски екип за гр. Сливен към „Национален алианс “Усмихни се с мен”
Адрес за обратна кореспонденция: Сливен 8800, ул. “Великокняжевска” № 91, е- mail : radka_sl@abv.bg, тел.: 0879 851070
 
 
Гр. Сливен
Дата : 24.02.2012 год.

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft