29.2.2012 г.

СТАНОВИЩЕ РАВЕН СТАРТ -2008 ГР.

СТАНОВИЩЕ РАВЕН СТАРТ -2008 ГР.

 

ДО
 
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КомисияТА по образование КЪМ НС
 
Г-Н ПЕНЧЕВ,
ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
 
 
СТАНОВИЩЕ
ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ-2008” -  ГР.ГАБРОВО
ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Равен старт-2008” – гр. Габрово  подкрепяме  Проекта за Закон за предучилищното и училищно образование.
Като сдружение на родители на деца от аутистичния спектър, разбираме добре нуждата от разнообразна и подходяща образователна подкрепа, имайки предвид индивидуалните потребности на децата ни.
От създаването си досега в нашата област беше изграден добър модел за образователно подпомагане, интеграция и рехабилитация.
Подкрепяме новия Закон за предучилищно и училищно образование и се надяваме заложените в него разнообразни, гъвкави и междусекторни възможности за подкрепа в детските градини и училища, да гарантират качествено образование и развитие на способностите и индивидуалния потенциал на децата, във всички области и общини в страната.
Широкия обхват на аутистичния спектър включва деца със силно изразени симптоми, при които възможността за комуникация и интеграция е изключително слабо развита, както и деца, които имат невероятни способности и таланти в дадена област, но те не компенсират дефицитите им в останалите сфери, ето защо с цел постигане на максимално добър модел на приобщаване и следвайки добрите европейски практики ние предлагаме:
1. В закона да се допълнят и редактират текстовете, отнасящи се до  качествените оценки, за да е ясно регламентирано правото на допълнителна подкрепа на детето/ученика по предметите, по които има качествена оценка.
Да се регламентира правото му след покриване на изискванията по всяко време, качествената оценка да бъде поправена с количествена, с цел да се избегне ограничаването на възможностите му само до професионално продължаване на образованието.
2. Да се регламентира отговорността на МОМН  за осигуряването на достъпна архитектурна среда, за да е реален равния достъп до образование на децата/учениците с двигателни затруднения.
3. Промяна на чл. 291, ал. 1, допълнителна т. 5:
Чл. 291. (1) Средствата за развитие на училищата и детските градини включват средствата, предоставени от държавния бюджет за:
1. основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи;
2. подобряване на качеството на обучението;
3. развитие на педагогическите специалисти;
4. библиотечно-информационно осигуряване;
5. обучения и подготовка на учители и непедагогически служители във всяка детска градина и училище, които да работят за прилагане на приобщаващото образование.
 
2. Промяна на Чл. 192. (1) В детските градини и в училищата обучението на деца и ученици със специални образователни потребности се подпомага от ресурсен учител със съответната квалификация, съобразена с потребностите на детето и ученика.
(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на децата и учениците със специални образователни потребности и вида на подкрепата при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.
(3) Броят на ресурсните учители, часовете ресурсна подкрепа и вида на подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности се определят в индивидуална оценка на детето/ученика, изготвена от Екипа за личностно развитие, съгласно условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

С уважение : Тинка Сапунджиева
Председател на Сдружение” Равен старт-2008”  – Габрово
Email: raven_start2008@abv.bg
http://www.ravenstart.org
Моб. Тел: 0899/963-777
Дата : 29.02.2012 год.

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft