ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛИ

 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ И СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИ ЛИПСА НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦАТА ВИ, ПРИ ЛИПСА НА ТАКАВА В ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СГРАДИ И ИНСТИТУЦИИ В НАСЕЛЕНОТО ВИ МЯСТО,СИГНАЛИЗИРАЙТЕ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, КАТО ИМ ИЗПРАТИТЕ ЖАЛБАТА СИ ПО ПОЩАТА ИЛИ НА ФОРМАТА ЗА ЖАЛБИ НА САЙТА НА КОМИСИЯТА.

БЪДЕТЕ СИГУРНИ, ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН ДА ПРОМЕНИМ СРЕДАТА ОКОЛО НАС, ДА НАПРАВИМ ЩАСТЛИВИ ДЕЦАТА И ДА ИМ ДАДЕМ ШАНС!

В сайта на КЗД (линк по-горе), можете да се запознаете с цялата дейност на Комисията, както и да си извадите образците на жалбите и адресите, на които да ги изпращате. За Ваше улеснение, пускаме тук Образеца на жалбата.

На този АДРЕС, можете да изпратите сигнала си и в електронен формат.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЖАЛБА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЖАЛБА

от ..........................................................................................................................................

(изписват се трите имена на жалбоподателя)

адрес: гр. ............................., ул............................................ №........, тел. .........................

 

Относно: Дискриминация по признак/признаци .....................................

 

Срещу: ..........................................................................................................

(посочва се лицето, институцията или тяхното действие, причинило дискриминация)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Следва изложение на обстоятелствата в свободен текст..............

.................................................................................................................................

 

Предвид гореизложеното, Ви моля на основание чл.50 от Закона за защита срещу дискриминация да образувате производство и да установите налице ли е дискриминация по признак ............................................................,

(посочва се признака/признаците)

да постановите преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да наложите предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки.

Прилагам следните доказателства:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста.

 

Дата: ..................................... Подпис: ....................

 

Забележка: Доказателствата, които се прилагат са обикновено писмени. Жалбоподателят може да посочи свидетели, които в открито заседание да дадат показания. Тогава, на мястото на текста:” Прилагам следните доказателства" се изписва следното:

Моля, да бъде призовано лицето ...................................................................................... ,

(изписват се трите му имена и адрес)

което да бъде привлечено като свидетел за изясняване обстоятелствата в настоящата жалба.”

 

 

Комисия за Защита от Дискриминация Печат
Адрес:
бул. Драган Цанков 35
София 1125
България

 

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft