17.1.2015 г.

Услугата "училищно хранене" и правата ни на потребители

Родителски контрол

Очакваме решението на СОС, относно правата ни на потребители на търговската услуга "училищно хранене"

В интерес на кой ще гласува, на децата или на търговски лобита и интереси!

Предложенията на Асоциация Родителии Национален алианс „Усмихни се с мен“ за промени в Общинската наредба за търгове и конкурси и по специално в глава IV за ученическото столово хранене, вече са внесени в Столичен общински съвет от д-р Чобанов, зам. кмет в Столична община. Искрено се надяваме общинските съветници да са независими от частно-търговски интереси и лобита, да гласуват по съвест и в интерес на учениците и родителите им.

http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=592

http://sofiacouncil.bg/content/docs/c_f33922.pdf

Какво целим и постигаме с промените?

Родителите най-после пълноправно да упражняваме правата си на потребители на търговската услуга „училищно хранене“.

-         Увеличава се представителството ни в комисията за избор на нов наемател на стола и бюфета, от един на двама представители с право на глас, както и възможност да поканим и други родители, които да присъстват, като наблюдатели;

-         След всеки учебен срок, родителите чрез Училищното настоятелство ще даваме оценка по скалата от 0 до 2 за качеството на търговската услуга, предоставяна ни от наемателя на стола и бюфета в училището. В рамките на трите години срок по договора, търговецът ще получи шест оценки, чийто сбор ще се пресмята в заложения нов критерий „Оценка за работата на действащ участник“;

-         Оценката на родителите ще има ключово значение за крайния брой точки, които кандидат-наемателя ще получи при явяването му на конкурса. Крайният резултат по критерий „Оценка за работата на действащ участник“, ще е сбора от оценките на родителите, като за търговците, които са наематели в повече от едно училище, резултатът ще е средно-аритметичната стойност от оценките от всичките училища, в които предоставят услугата;

-         По този начин освен, че обратното мнение на потребителите на търговската услуга ще бъде решаващо на конкурса, но и се дава шанс на нови или по-малки участници, защото конкуренцията е базисно условие за предоставянето на все по-качествени търговски услуги;

-         Училищното настоятелство чрез упълномощени от него родители, ще можем да извършваме постоянен контрол над услугата „училищно хранене и бюфет, да съставяме констативни протоколи и да сигнализираме контролните органи;

-         Родителите, заедно с директора ще можем да залaгаме специфични изисквания относно храненето на деца със специален режим на хранене;

-         Изключително важна промяна е, че качеството на храните и продуктите, с които трябва да се хранят децата ни, става водещ критерий в Конкурсната документация. Досега това изискване изцяло отсъстваше. В Комисията се включва и експерт от БАБХ, по безопасността и качеството на храните.

-         Въвежда се ново изискване към кандидат-наемателя, да предложи вариант на разнообразен асортимент от закуски и напитки, които ще предлага в училищния бюфет, съгласно Раздел ІІІ от Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. За целта се въвежда и нов Образец в Конкурсната документация, където да се изброи предлагания асортимет, като срещу всеки артикул има графа за цената с ДДС, както и за предоставените документи за качество на продуктите, вложени в закуските.

Най-важното, мнението на потребителите на търговската услуга „ученическо хранене“, които сме учениците и родителите им, става определящ фактор за търговеца, предоставящ въпросната услуга.

Нещо, което отдавна е валидно за всички други търговски услуги, предоставяни в условията на страна член на ЕС, изискванията за правата на потребителите и принципите на конкуренция.

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft