10.1.2014 г.

КОЙ ПЛАЩА И КОЙ ПОРЪЧВА?

Родителите сме клиентите на търговските обекти стол и бюфет на територията на училището, защото ние вадим пари от джоба си, за да платим услугата им! Т.е. сме възложителите на услугата! Интересно защо друг, който и стотинка не плаща, а само прибира, сключва договора и договаря условията?

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНКУРСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

I.    В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

 

  1. След ал. 4 се създава нова ал. 5:

 

Ал. 4 на чл. 52 гласи:

(4) Със заповедта по ал. 2 кметът на Столична община възлага на кмета на района, на чиято територия се намира училището, да проведе конкурса и да сключи съвместно с директора на училището договор със спечелилия конкурса участник.

 

Нова ал. (5) При изготвяне на проектодоговора директорът на училището е длъжен да го обсъди и съгласува с Училищното настоятелство. Училищното ръководство и училищното настоятелство могат да заложат специфични изисквания за училищното хранене, съобразно потребностите на децата и изискванията на родителите им, при спазване на държавните нормативни изисквания.

 

Мотиви:

Директорът и родителската общност в училището са хората, които най-отблизо познават потребностите на учениците си. Като техни родители и учители контактуват всеки ден с тях и носят пряката отговорност за здравето и пълноценното им развитие. Наложително е да им се даде нормативната възможност не само чрез допълнителното споразумение, но и още на ниво проектодоговор заедно да защитят най-добрите интереси на учениците и децата си.

 

  1. Ал. 5 става ал.6 и се създава нова ал. 7:

Ал. 5 на чл. 52 гласи:

(5) Конкурсът се провежда съгласно утвърдена от кмета на Столична община конкурсната документация по Приложение № 1.

 

Нова ал. (7) Конкурсът се провежда на територията на училището, като Училищното настоятелство има право да участва в Конкурсната комисия с до 5 свои представители с право на глас, определени на открито заседание на УС на Настоятелството. Училищното настоятелство може да покани да присъстват и други представители на родителите, но без право на глас. Учениците имат право да участват в провеждането на конкурса като наблюдатели.

 

Мотиви:

1)  Предложението Конкурсът да се провежда на териорията на училището е с цел да бъде улеснен достъпът и участието на родителите, които са преките пълнолетни потребители на услугата, както и с идеята за по-близък и непосредставен контакт между служителите от общината и училищната общност, което би дало възможност за споделяне на проблемите и съвместно търсене на решения.

2)  Предвидена е възможност да присъстват повече от 5 родители от УН, но вече без право на глас, само в качеството на наблюдатели. Това би спомогнало за осъзнаването на родителската общност като активен участник в училищния живот и за осъзнаването на родителите като реалните клиенти и потребители, носещи отговорност за малолетните и непълнолетните преки клиенти във въпросните обекти за хранене.

3)  Всеки кандидат-наемател ще изпраща конкурсната документация до съответното училище, за което кандидатства. Общинските училища са общинска територия, т.е ще се спази изискването конкурсните документи да бъдат разглеждани на общинска територия и документите да не се изнасят извън тази територия.

4)  Като цяло предложението е насочено към реалното включване и пряко участие на потребителите, заплащащи услугата, а не само формалното такова, заложено досега.

 

3.        В ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:

Настояща редакция:

Чл. 52 (8) Конкурсната комисия се състои от 5 до 7 души. В комисията могат да се включват: директорът и счетоводителят на съответното училище, представител на Училищното настоятелство, представител на районната администрация, юрист от районната администрация, представител на Дирекция "Образование" при СО, представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика. При липса на Училищно настоятелство се включва представител на родителите.

 

Изменя се така:

В Конкурсната комисия задължително се включват: директорът и счетоводителят на съответното училище, най-малко един представител на Училищното настоятелство, определен на открито заседание на УС на Настоятелството, представител на районната администрация, юрист от районната администрация, представител на Дирекция „Образование" при СО, представител на БАБХ - специалист относно безопасността и качеството на храните и представител на СРЗИ – специалист по хранене и диетика. При липса на училищно настоятелство се включва представител на родителите.

 

Мотиви: Да се осигури възможност родителите да участват по-пълноценно и равноправно при избора на нов наемател на обектите за хранене в училището им, тъй като наемателят влиза във владеене с цел да храни техните деца. Родителят е този, който заплаща въпросната услуга и стоки, предлагани от търговската дейност на наемателя в обектите на територията на училището и е в правата си на потребител и най-заинтересовано лице да получава качествена услуга срещу парите си. В комисията се включва и представител на единствения действащ към момента Държавен контролен орган относно организираното детско и ученическо хранене, а именно представител на БАБХ.

 

  1. Създава се нова ал. 9

Ал. (9) Със спечелилия конкурса кандидат се сключва договор със срок до три учебни години. При вложени инвестиции от наемателя в размер над 40 000 лв. без ДДС, за подобряване на материалната база в кухнята, стола и бюфета на училището и условията за хранене на учениците, установени с приемно-предавателен протокол, сключен с наемодателя, наемателят получава 10 % бонус към събраните точки при участие в нов търг за същите обекти.

 

Мотиви:

Текстът няма задължителен характер за наемателя, но в случай, че инвестира в материалната база на кухнята, стола и бюфета, получава бонус точки в размер на 10%, които ще се добавят към резултата му при следващо явяване на конкурс за същия обект. Последната редакция на наредбата обаче поставя остро въпроса за отговорността и задълженията на наемодателя, т.е. общината да поддържа материалната база на кухните, столовете и бюфетите в училищата. Досега това задължение беше вменено на наемателя, в момента не става ясно дали наемодателя поема обратно задължението си да поддържа обектите, които отдава под наем.

 

  1. Създава се нова ал. 10:

Ал. (10) В комисията за оценка на вложените инвестиции участват и представители на УН, определени на открито заседание на УС, като броят им е равен на броя на представителите на Наемодателя.

 

Мотиви: Участието на родители в комисията за оценка на вложените инвестиции ще възпрепятства корупционни практики.

 

  1. Създава се нова ал. 11:

Ал. (11) Съгласно чл. 58, ал. (3), ако наемателят в рамките на трите години срок по договора е получил шест положителни оценки от Училищното настоятелство и няма удостоверени с Констативни протоколи нарушения на договора и изискванията на действащите нормативни актове, наемателят получава 10 % бонус към събраните точки при участие в нов търг за същите обекти.

 

Мотиви: В предлаганите ал. 9 и ал. 11 предлагаме да бъдат заложени реални механизми за стимулиране на наемателите да предоставят качествена услуга и хранене на учениците, да спазват действащите нормативни изисквания, което ще им донесе 20% бонус при явяването им на следващ конкурс за същия обект. Това защитава икономическите интереси на наемателя, предлага възможност за по-дългосрочни перспективи и възвръщаемост на вложените усилия и средства. Предложението защитава интересите както на наемателя, така и на училището, родителите и учениците.

 

II.  В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Ал. 1:

Настояща редакция:

Чл. 57. (1) Кметът на района и Дирекция "Образование" при СО или упълномощени от тях длъжностни лица, директорът на училището, съвместно с Училищното настоятелство извършват текущ контрол по изпълнението на договорите и спазване на предложенията в офертите, организацията на ученическото столово хранене и счетоводната отчетност.

 

Изменя се така:

Кметът на района и Дирекция „Образование" при СО или упълномощени от тях длъжностни лица, директорът на училището, съвместно с представители на Училищното настоятелство, определени на открито заседание на УС на Настоятелството, извършват текущ контрол по изпълнението на договорите, спазването на предложенията в офертите, организацията, безопасността и качеството на ученическото столово хранене и счетоводната отчетност.

 

2.      След ал. 2 се добавя нова ал. 3:

 

Ал. (3) В случаите по ал.2, в срок от 30 календарни дни се организира нов конкурс. Новият договор се сключва от датата на реално влизане във владеене на спечелилия конкурса, а предходният е в сила до датата на новия договор. Изпълнителят продължава да изпълнява задълженията си по договора до избор на нов изпълнител. Всяко различно изпълнение се счита за неизпълнение по смисъла на договора.

 

Мотиви:

В чл. 57 ал.2 са уредени условията, при които наемодателят има право да прекрати предсрочно договора. Необходимо е да има уредба и какво се случва след прекратяването на договора, с цел предотвратяването на оставяне на училище без предоставяне на организирано ученическо хранене в случаите на предсрочно прекратяване на договора.

 

III.            След чл. 57 се създава нов чл. 58, който гласи:

 

Чл. 58. ал. (1) Всяко Училищно настоятелство има право на открито заседание на УС да излъчи и упълномощи свои представители, до пет на брой, които да осъществяват текущ и регулярен контрол относно спазването на действащите нормативни актове, безопасността и качеството на предлаганите храни и изпълнението на договора. Представителите на Училищното настоятелство при осъществяване на контрола имат следните права и задължения:

·        Да получават безпрепятствен достъп до помещенията на столовата.

·        Да се хранят в столовата в ден по избор, без предупреждение, със заплащане на съответния купон.

·        Да се запознаят с начина на проготвяне на храната – рецепти, готварски принадлежности и др., както и с хигиената в столовата. Да заснемат определени обекти в столовата и бюфета.

·        Да изготвят доклад за извършената проверка в срок от три дни след извършената проверка и да го представят на училищното настоятелство. При необходимост от предприемане на други мерки – да съдействат на УН за изготвяне на сигнал до директора и СО.

·        Да съдействат на УН при изготвяне на оценките за качеството на  „организираното ученическо хранене“, осъществявано от наемателя, за съответния период.

 

ал.(2) При установяване на нарушения при извършваните проверки, упълномощените представители на Настоятелството ги удостоверяват с Констативен протокол, който се изпраща на директора на училището, кмета на района и държавните контролни органи.

 

ал.(3) В края на всеки срок Училищното настоятелство съставя оценка относно качеството на предлаганата услуга от наемателя по договора, спазването на действащите нормативни актове и изискванията по тях, както и евентуалните забележки, препоръки или констатирани нарушения. С оценката се запознават директора, мед. лице или друг упълномощен от училищното ръководство отговорник, както и наемателя по договора.

 

ал.(4) Ако оценката съдържа две последователни нарушения в рамките на един месец на договора и изискванията на действащите нормативни актове, се изпраща от Училищното настоятелство и директора до кмета на района, с копие до дирекция Образование към СО.

 

ал.(5) След изтичане на срока по договор съставяните от Училищното настоятелство оценки са основен критерий за евентуално продължаване или не срока на договора.

 

Мотиви:

Прякото участие на родителите ще гарантира ефективен контрол, тъй като относно организираното училищно хранене те се явяват клиента, който заплаща тази услуга. Качеството на търговската дейност и услуги е логично да се оценява от клиентите на въпросната търговска дейност /родителите/, а не от собствениците на търговските обекти /общината/. Собственикът отдава под наем обекта за търговска дейност, но клиентът е този, който дава оценката за услугата и съобразно това избира дали да я ползва или не. Участието на родителите в контрола на качеството на услугата е най-ефективно и поради тясната връзка с децата и учениците, които се хранят в стола и бюфета от една страна, и възможността ежедневно да наблюдават състоянието на обектите, от друга. Родителите са най-заинтересовани от качеството на услугата и са най-малко податливи на корупционни практики. Липсата на достатъчно инспектори може да доведе до системно нарушаване на изискванията, а родителите са в състояние да извършват проверки с голяма честота и безпристрастност.

 

IV.            Добавя се нов член 59, който гласи:

 

Чл. 59. ал. (1) В случай на констатиране на нарушения, свързани с изпълнението на договора или с действащите нормативни актове, контролните органи или Училищното настоятелство сигнализират кмета на съответния район и директора на училището с предписание за предприемане на действия за предсрочно прекратяване на договора.

 

ал. (2) В случай на констатирани нарушения на действащите нормативни актове, регламентиращи изискванията за здравословното хранене на учениците и безопасността и качеството на храните, предлагани в обектите за хранене на територията на училището, сигналът се изпраща и до БАБХ.

 

ал. (3) В случай че в рамките на един учебен срок в стола се хранят по-малко от половината от записаните в началото на учебната година ученици, това се докладва на директора на учлището и на съответното звено към СО с оглед установяване на причините за отлива и отстраняване на същите.

 

Мотиви:

Направените предложения целят гарантирането на устойчиво качество и ефективен контрол на храненето на децата и учениците.

 

V.  В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

Настояща редакция:

Чл. 60. Организацията на ученическото столово хранене, изпълнението на договорите и контрола по изпълнението им, се съобразява с изискванията на действащото законодателство и по специално с ПМС № 88/2000 г., Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства; Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците" и Сборник с рецепти за ученическо столово хранене, утвърден от МЗ.

 

Изменя се така:

Организацията на ученическото столово хранене, изпълнението на договорите и контрола по изпълнението им се съобразява с изискванията на действащото законодателство и по специално с изискванията на ПМС № 88/2000 г.; Наредба № 37 на МЗ от 21.07.2009 год. за здравословното хранене на учениците; Наредба № 9 на МЗХ от 16.09.2011 год. за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните; Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и Сборник с рецепти за ученическо столово хранене, утвърден от МЗ.

 

Мотиви:

Редакцията на текста е с цел актуализация на изискванията на наредбата, съгласно последните нормативни актове, приети на ниво министерства.

 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ"

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

……………..

 

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие и срокове;

Раздел II: Образец на заявление за участие в конкурса;

Раздел III: Декларация на кандидата;

-                     Удостоверение от съответния съд,че лицето не е в несъстоятелност

-                     Удостоверение от съответния съд, че лицето не е в ликвидация

Раздел IV: Образец на оферта;

Раздел IV: Проект на договор.

Декларация за ............................

Образец на Допълнително споразумение;

Образец № № ...............................................;


 

………………..

.......................................

 

В плик № 2 се поставят и запечатват следните документи:

 

1. Оферта за участие в конкурса.

 I. За обособени позиции № ...............................  офертата   следва    да съдържа следните

документи:

                      

1.      Предложение от участника за организация на ученическото столово хранене, като при приготвянето на храната в стола се гарантира влагането на храни съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г.) .

2.                 Предложение за предлаган асортимент от храни и напитки със съответните фирми производители, като същият следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на  Наредба № 9 от 16 септември 2011 г.

3.       Предложение от участника за цена на купон за хранене на ден за един ученик, не по-ниска от 0.8% от минималната работна заплата към момента.

4.                  Предложения за седмични менюта, за хранене на учениците, най-малко седем варианта, като същите следва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на нормативните документи, уреждащи ученическото столово хранене.

5.                  Документи, удостоверяващи професионалния опит на участника в организирането на ученическо столово хранене, хранене на деца, друг опит в дейности по организиране на студентско хранене, кетъринг, като: заверени от участника копия на текущи и изпълнени договори със сходен предмет на дейност; документи удостоверяващи квалификацията на персонала работещ във фирмата и др.

6.                  Осигуряване на безплатни закуски и обяд - от 2% до 5% от общия брой на учениците в училището.

7.                  Подписан и подпечатен проект на договор /приложение 3/.

II. За обособени позиции № ............................... офертата следва да съдържа следните

документи:

 

1.      Предложение от участника за организация на предлаганото хранене в бюфета с готов или приготвян на място асортимент, за който се гарантира влагането на храни съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г.) .

2.                  Предложение за предлаган асортимент от храни и напитки със съответните фирми производители, като същият следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на нормативните документи, уреждащи ученическото столово хранене - Наредба № 9 от 16 септември 2011 г.  и Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (Обн. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г. ).

3.                  Документи, удостоверяващи професионалния опит на участника в организирането на ученическо бюфетно хранене, хранене на деца, кетъринг и др., като: заверени от участника копия на текущи и изпълнени договори със сходен предмет на дейност; документи удостоверяващи квалификацията на персонала работещ във фирмата и др.

4.                  Осигуряване на безплатни закуски - от 2% до 5% от общия брой на учениците в училището

5.                  Подписан и подпечатен проект на договор /приложение №4/.

Участниците, кандидатстващи за повече от една обособени позиции следва в офертата си да представят отделен плик M2 за всяка една от позициите, за които кандидатстват. На всеки един от пликовете задължително следва да бъде изписано за коя обособена позиция се отнася

1.      Гаранции

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на ........................................... лв.   /

лева/. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие.

Срокът за валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът за валидност на офертите. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за участие, както следва:

1)     парична сума - представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата

на СО - район „................ ”,. на адрес:   гр. София, ул. "...................... " №............... или. банково

бордеро за внесен паричен депозит по банковата сметка на СО - район „............................ ”:

IBAN: ................................. ,... банка:                           , адрес: София 1000, ул.  ................ ”. №..,

като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за

участие в Конкурс „Столово хранене - 20........... ” в общинските училища на територията на

район “........................ ”    за обособена  позиция  №   ..../  изписва  се   номера на позицията за

която се кандидатства/

2)       оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

В случаите, когато един участник кандидатства за повече от една обособени позиции, същият следва да приложи към офертата си отделни гаранции за участие за всяка от обособените позиции.

Гаранция за изпълнение на договора

В тридневен срок от влизане в сила на заповедта за избор на изпълнител, спечелилият участник се задължава да внесе гаранционна вноска за обезпечаване на договора. Г аранцията за изпълнение на договора е в размер на ............. /....................... /  лева   за всяка една обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение се внася по набирателна сметка на СО район

„................ ”, IBAN .................................  и... служи за обезпечаване на изпълнението на

договора. Гаранционната вноска не се олихвява.

I.         РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.                                                                                                                                                                                                                               Разглеждането на офертите ще се проведе на ...........................................................................................................  от .............  ч.

сградата на СО - район..................... ", на адрес:.............................................................

2.      Критерии и методика за оценка и класиране на кандидидатите:

Разглеждането и класирането на офертите се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

Офертите се разглеждат и класират от комисия назначена от кмета на СО район

 ......................... ” в съответствие с разпоредбите на чл.35 и чл.52, ал.8 от Наредбата за

условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС

3.       Критерии и методика за оценка на офертите по обособени позиции № ....................

 

3.1.  При представяне на документи съгласно параграф I.т.1 и т.2 – 35%. Максималният брой точки по този показател е 35. Оценката на участниците по показател „Качество“ се изчислява:

К=(Кб:Кmax) х 35,

            където

К е „Критерий „Качество на хранителните продукти“.

Кб е брой на фирми-производители, с които работи кандидатът, произвеждащи хранителни продукти по БДС или ТД, отговарящи на Наредба № 9 на МЗХ от 16 септември 2011 г.

Кmax е брой на всички фирми-производители, с които работи кандидатът.

 

3.2.                      Критерий „Цена на един купон“ – 15%. Максималният брой точки по този показател е 15. Оценката на участниците по показател „Ц” се изчислява по следната формула:

Ц=(Ц min : Цп) х 15

където:

Ц“ е „Критерий „Цена на един купон“.

Ц min” е най-ниската предложена цена на един купон за хранене на ученик за всяка една от обособените позиции на предмета на конкурса,

“Цп” е предложената цена на един купон за хранене на ученик от участника.

3.3.                       Критерий „Разнообразни седмични менюта“ - 30 %. Максималният брой точки по този показател е 30. Минимално изискване по показателя е участникът да предложи не по-малко от седем варианта на седмично меню. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-голям брой варианти на пълноценно и разнообразно седмично меню. Оценката на участниците по показател „Р” се изчислява по следната формула:

Р=(Рп : Рmax) х 30

където:

„               „Р“ е „Критерий Разнообразни седмични менюта“

“Р max” е най-големият брой предложени варианти на пълноценно и разнообразно седмично меню по всяка една от обособените позиции.

Рп” е съответният брой предложени варианти на пълноценно и разнообразно седмично меню по всяка една от обособените позиции от конкретния участник.

3.4.                        Критерий „Професионален опит“ - 15 %. Максималният брой точки по този показател е 15 Оценката на участниците по показател „О” се изчислява по следната формула:

О=(Оп : Оmax) х 15

където:

О“ е „Критерий „Професионален опит“

О max” е най-големият брой представени референции, договори със сходен предмет и документи удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по всяка една от обособените позиции.

Оп” е съответният брой референции, референции, договори със сходен предмет и документи удостоверяващи квалификацията на персонала работещ във фирмата от участник по всяка една от обособените позиции, представени от конкретния участник в конкурса.

3.5.                         Критерий „Социална отговорност“ - 5%. Максималният брой точки по този показател е 5 Оценката на участниците по показател „Б” се изчислява по следната формула:

С=(Сп : Сmax) х 5

където:

„С“ е „Критерий Социална отговорност“

С max” е най-големият брой предложения за безплатни закуски и обяд от участник по всяка една от обособените позиции.

Сп” е съответният брой закуски и обяд за ученици, представени от конкретния участник в конкурса.

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (КО) максимум 100

точки.

Комплексната оценка по всяка отделна обособена позиция представлява сбор от получените оценки на участника по всеки един от горепосочените показатели и се изчислява по формулата:

КО = К + Ц + Р + О + С

 

4.      Критерии и методика за оценка на офертите по обособени позиции №...............

 

4.1.                     При представяне на документи съгласно параграф II, т.1 и т.2 - 50%.

Максималният брой точки по този показател е 50, като най-много точки получава участникът, който е представил най-разнообразен асортимент, при който всеки артикул е придружен с документи доказващи качеството на продуктите, изисквани в параграф II, т.1 и т.2.

К=(Кб:Кmax) х 50

К е „Критерий „Качество на храната“

Кб е брой на фирми-производители, с които работи кандидатът, произвеждащи хранителни продукти по БДС или ТД, отговаряща на Наредба № 9 на МЗХ от 16 септември 2011 г.

Кmax е брой на всички фирми-производители, с които работи кандидатът

 

 

4.2.                         Критерий „Разнообразие“ - 30 %. Максималният брой точки по този показател е 30.

Р=(Рп : Рmax) х 30

където:

Р“ е „Критерий „Разнообразен асортимент“

“Р max” е най-големият брой предложени разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци

Рп” е съответният брой предложени разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци от конкретния участник.

 

4.3.                        Критерий „Професионален опит“ - 10 %. Максималният брой точки по този показател е 10. Оценката на участниците по показател „О” се изчислява по следната формула:

О=(Оп : Оmax) х 10

където:

О“ е „Критерий Професионален опит“

О max” е най-големият брой представени референции, договори със сходен предмет и документи удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по всяка една от обособените позиции.

      “Оп” е съответният брой референции, референции, договори със сходен предмет и документи удостоверяващи квалификацията на персонала работещ във фирмата от участник по всяка една от обособените позиции, представени от конкретния участник в конкурса.

4.4.                                        Критерий „Социална отговорност“ - 10%. Максималният брой точки по този показател е 10. Оценката на участниците по показател „С” се изчислява по следната формула:

С=(Сп : Сmax) х 10

където:

С“ е „Критерий Социална отговорност“

С max” е най-големият брой предложения за безплатни закуски и обяд от участник по всяка една от обособените позиции.

Сп” е съответният брой закуски и обяд за ученици, представени от конкретния участник в конкурса.

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (КО) максимум 100

точки.

Комплексната оценка по всяка отделна обособена позиция представлява сбор от получените оценки на участника по всеки един от горепосочените показатели и се изчислява по формулата:

КО = К + Р + О + С

 

 

5.     Оценяване

На първо място ще бъде класиран кандидатът, събрал най-много точки в комплексната оценка.

Комисията съставя протокол за проведения конкурс в два екземпляра, който се подписва от всички членове и се предава за одобрение от кмета на район „........................................................... ".

Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомят комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.

Кметът на СО район „............................ " издава заповед за утвърждаване на

класирането и определя кандидата, класиран на първо място по всяка една от обособените позиции.

Заповедта с резултатите от конкурса се връчва по реда на чл. 41, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

В случаите когато в първоначално обявения срок за получаване на оферти за някои от обособените позиции няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за закупуване на документация и подаване на оферти за съответните обособени позиции ще бъде продължен с 15 дни.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка на тел:...............................................................................

 

 

Раздел II: Образец на заявление за участие в конкурса


 

Столична община - район     ”

 

 

 

за участие в конкурс „Столово хранене - ..................  г. за   организиране  на   ученическо

столово хранене в общинските училища на територията на СО - район  .......................

 

За обособена позиция №........................................

(наименование на участника)

 

 

със седалище и адрес на управление:.............................................................

(улица, град, община)

представлявано от...................................................

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти..................

адрес за съобщения.................

ЕИК (БУЛСТАТ).....................

Разплащателна сметка:

BIC:..........................................

IBAN:.......................................

банка:.......................................

град/клон/офис:.......................

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

 

1.      Заявявам, че желая да участвам в конкурс „Столово хранене - г. за

организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията

на СО - район  .................. ” при условията, обявени в конкурсната документация и приети

от представляваното от мен дружество.

2.                                                                                                                      Заявявам, че представляваното от мен дружество кандидатства за възлагане изпълнението на Обособена позиция №    

3.      Приемам, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА, до изтичане срока на договора.

4.      Заявявам, че сме запознати с цялата документация за участие в настоящата процедура и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

5.      Заявяваме, че сме извършили оглед на обекта, за който участваме и сме

запознати със състоянието на същия, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Срок на валидност на офертата..........................

/ срокът се изписва в календарни дни и не може да бъде по -кратък от шестдесет календарни дни от крайния срок за получаване на оферти обявен от възложителя!

 

 

София,............................................................ Подпис и  печат:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия

участника)

 

 

 

Раздел III: Декларация на кандидата;

-                  Удостоверение от съответния съд, че лицето не е в несъстоятелност

-                  Удостоверение от съответния съд, че лицето не е в ликвидаци


 

Долуподписаният....................................................................................................... ,

в качеството ми на......................................................................................................

(управител, член на управителен орган)

на.................................................................................................................................

(наименование на кандидата или участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.                 He съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс:

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК:

г) против собствеността по чл. 194 - 217 от НК:

д) престъпление против стопанството по чл. 219 252 от НК.

(В случай на реабилитация се посочва изрично.)

2.                  Юридическото лице, което представлявам, не е обявено в несъстоятелност.

3.                  Юридическото лице, което представлявам, не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4.                  Не съм свързано лице по смисъла на §1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. В представляваното от мен юридическо лице членовете на управителните и контролни органи, както и временно изпълняващите такава длъжност не са свързани лица по смисъла на §1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5.       Нямам сключени договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване установяване на конфликт на интереси

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК.

Дата                                        ДЕКЛАРАТОР:                                    

/име и длъжност/

Раздел IV: Образец на оферта;


Образец

ОФЕРТА

/трите имена/

Представляващ.....................................................................................................................

/кандидат/участник/

за участие в конкурса за организиране на ученическо столово хранене в общинското училище        ,............................................................. находящо                 се   на територията       на район

I.ОФЕРТА УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ И БЮФЕТ

A.     Наем помещение ................ кв.м./ ................. лв.за кв.м. на стойност .............. лв.  на

месец без ДДС.

Б. Асортимент на ястия за обяд - собствен образец

B.                                                                                                   Предлагана средна цена за ученически купон, включва три ястия с вложени храни и напитки, с които фирма………… е взела участие в конкурса, с включен ДДС: (собствен образец с калкулационна ведомост)

Забележка:

Храната на учениците се приготвя по дневни и седмични менюта, разработени в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗХ и Наредба № 37/2009 г. на МЗ. Дневните и седмичните менюта се изготвят с медицинския специалист в училището и се съгласуват с директора на училището и с председателя на училищното настоятелство или упълномощени от тях родители. Храната се предлага само прясно приготвена. Обедното меню се осигурява на учениците между 12.00 и 14.00 часа, без допълнително претопляне, като температурата на храната трябва да отговаря на изискванията за здравословна храна.

 

Н.ОФЕРТА УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ

A.     Наем помещение ................ кв.м./ ................. лв.за кв.м. на стойност .............. лв.  на

месец без ДДС.

Б. Предлаган асортимент от храни и напитки в училищен бюфет, с които фирма………… е взела участие в конкурса  - собствен

Образец

B.     Средна цена за закуска с включен ДДС ..............................................  по примерен

асортимент - собствен образец

Г. Предложение за безплатна закуска на.............................................. бр.   деца

Забележка:

Училищният бюфет трябва да предлага задължителен асортимент - минимум - от храни и напитки в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗХ и Наредба № 37/2009 г. на МЗ.

● Задължителният асортимент - минимум - включва следните групи храни, напитки и води:

1. сандвичи и/или хамбургери;

2. тестени закуски - баници със зеленчукова, млечна или месна плънка; питки и кифли с разнообразни плънки, сиренки, кашкавалки;

3. млека - кисело мляко, прясно мляко и айрян;

4. плодове, според сезона, салати;

5. натурални плодови и зеленчукови сокове, нектари и фрешове;

6. слабо минерализирани минерални води.

● Предлаганите сандвичи и/или хамбургери да са от следните три групи:

1. с млечна компонента (сирене, кашкавал, извара, млечна салата);

2. с нетлъсти меса и колбаси, риби, яйца;

3. със зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени, консервирани;

Продуктите от различните групи могат да се комбинират.

Сандвичите и хамбургерите от първа и втора група трябва да включват компонент от пресни зеленчуци.

 Качеството на предлаганите храни и асортиментът в ученическия бюфет, трябва да се съгласуват с директора на училището и с председателя на училищното настоятелство или с упълномощени от тях родители.

Забележка:

1.    Предлаганата цена следва да бъде обоснована с примерна калкулационна ведомост за едноседмично меню, подписана и подпечатана от участника - неразделна част към това приложение и да осигурява:

 

1.1    Три пъти седмично месно основно ястие и един път седмично - рибно.

1.2    Три пъти седмично, като десерт, пресни плодове

2.    Грамажът на ястията е указан в Сборника рецепти за ученическите столове и бюфети, одобрен от M3 с писмо №33-17-140/29.11.2001 г., както следва:

1.               Супа-150 гр.

2.               Основно ястие - 150 гр.

3.               Десерт - 200 гр. (пресен плод - 250 гр.)

Дата...............         

 

                                                                      Подпис.............................. печат    

 

 

 

Раздел V: Проект на договор

Приложение №3: Проект на договор за наемане на обекти, предназначени за ученически стол (Обособени позиции №................................................... )

 

София, 1000 ул.”Московска”33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.bg

СО - Район „................................

Фирма........................................... :

ИМОТ:

 

 

 

 

 

ДОГОВОР

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ

 

№............................................. /................... год.

Днес,................................ ,2013 г.  на основание   Закона за общинската собственост,

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Решение №

..................... на СОС, Заповед №........................... на кмета    на Столична община и Заповед №

................ /.................... 2012 г. на кмета на СО - район........................... , между

1.      Столична община - район “......................................... ”,    със седалище и адрес

на управление ........................................................... ,.. Код  по БУЛСТАТ:                                  ,

представлявано от .............................................................  -        кмет      на      СО        -район.....................................................,

2.       “........................................................ ”,.. със седалище и адрес на управление:

гр.................................. ,. община................ ,  ул.............................   ЕИК.........................   ИД по

ЗДДС BG..................................   представлявано    от                                                                      -

............................................... , се   сключи настоящия договор за следното:

Чл. 1 (1) Столична община - район ”.......................................... ”,  представлявано

от...................................................... -    кмет  на    СО,   район ”..................................... ’’отдава

под наем на  ..................................... ” представлявано  от...........................................   описания

по-долу обект за осъществяване на ученическо столово хранене:

Ученически стол, находящ се в ...................................... ,... с адрес:                            ..

АОС №........ /................................ ,   с площ................ кв.м.

(2)        Индивидуализирания в ал. 1 обект следва да се ползва само за посоченото му предназначение - организиране и осъществяване на ученическо столово хранене. Не се допуска използването му за производство на друга продукция, както и използването му в извънучебно време за други дейности.

 

II.       СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл. 2 Район  .................................................... ”    отдава    под     наем       на  Фирма

........................................................ имота,  подробно  описан   в чл. 1   от настоящия договор  за

срок 3 /три/ календарни години, считано от датата на подписване на договора.

Чл. 3        (1)     Фирма                                                             заплаща на Район

 ........................................... ” месечен     наем в размер на..................... лв.                                      /     

лева/, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС. Уговорената наемна цена се

заплаща от Фирма............................................................ на    Район  „......................................... ”

до 10 /десето/ число на текущия месец в касата на СО - район „................................... ”,. адрес:

......................................................................  или. по    банков път по сметката на СО - район

„.............................. ” - IBAN , при „Общинска банка” АД.

(2)  Ако наемната цена не бъде заплатена в 5 - дневен срок от изтичане на срока по ал. 1, настоящият договор се счита за прекратен.

(3)  За всеки просрочен ден след настъпване на падежа, Фирма

........................................................  дължи освен                        главницата и законната лихва до

окончателното изплащане на наемната цена.

Чл.4. (1) Наемната цена може да бъде коригирана едностранно и без съгласието

на Фирма ............................................................  при изменение на нормативната уредба,

касаеща изчисляването на размера на месечния наем на имоти общинска собственост.

(2) Ежемесечно наемната цена подлежи на актуализиране в съответствие с официално обявения процент на инфлация за страната, отразен в Индекса на потребителските цени на Националния статистически институт.

Чл.5.      (1) При            подписване                                на настоящия договор Фирма

........................................................  се задължава                     да представи документ за внесена

гаранционна вноска за обезпечаване на договора в размер на ................................................  лв.

/................................................. лева/.

(2)                                                                                                                                                                                                                                                  Внесената от Фирма ........................................................................................................................  гаранционна   вноска

обезпечава изпълнението на настоящия договор. Същата не се олихвява.

(3)  При неизпълнение на договорните задължения от страна на Фирма

....................................................... ,... Район  ........................................... ”        има   право   да  се

удовлетвори за претенциите си от гаранцията за изпълнение на договора.

(4)                                                                                                                       Район          ”     освобождава          гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30 календарни дни след изтичане срока на договора и изпълнение на задълженията по него от страна на Фирма.......................................

Чл.6. Фирма ............................................................ се. задължава редовно да плаща

консумативните разходи за описания в чл. 1 обект. При неплащане на консумативни

разходи за повече от един месец Район  ...................................................... ”... има право да се

удовлетвори от гаранционната вноска и да прекрати едностранно договора по вина на Фирма       

IV.       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЙОНА:

Чл.7. Район  .............................................. ” се   задължава да предостави държането

и ползването на имота, подробно описан в чл. 1 за временно и възмездно ползване при условията на настоящия договор. Имотът се предава с приемно-предавателен протокол.

Чл.8. Кметът на СО - район “ .......................... ”, дирекция „Образование" при СО

или упълномощени от тях длъжностни лица, директорът на училището, съвместно с Училищното настоятелство или упълномощени от тях родители извършват текущ контрол по изпълнението на договора и спазване на предложенията в офертата, организацията на ученическото столово хранене и бюфет и счетоводната отчетност.

Чл.9. Директорът на училището, председателя на училищното настоятелство или упълномощени от тях родители:

(1)  Извършват текущ контрол върху дейността на Фирма…….. , като следят осигуряването на храна съобразена с изискванията на Наредба № 9 на МЗХ и Наредба № 37/2009 г. на МЗ,  както и всички други условия, при които  Фирма ………е спечелила конкурса.

 

(2)  Определят съвместно с наемателя по този договор качеството на храната и влаганите хранителните продукти, разнообразието на асортимента и менютата, съгласно всички нормативни изисквания.

(3)  Определят времето и графика за хранене на учениците.

(4)   Определят реда и контролират дисциплината по време на хранене.

(5)   Ежедневно контролират спазването на санитарно-хигиенните изисквания в

помещенията, отдадени под наем на Фирма........................................................... въз  основа на

настоящия договор.

(6)                                                                                                                                                                                                         Утвърждават съвместно с медицинската сестра на училището вариантите на седмично меню, изготвени от Фирма     

(7)   Осигуряват на учениците от първи до четвърти клас присъствието на дежурен класен ръководител или възпитател по време на храненето им в стола.

(8)   Осъществяват контрол за броя на отчетените хранения и заверяват калкулационните листове за приготвената и реализирана в стола храна и изготвят месечни отчети.

(9)  Следят предоставените помещения да се ползват само за ученическо хранене.

(10)                       Осъществяват контрол относно заплащането на дължимите консумативни разходи за вода, топлоенергия и електроенергия.

10. Директорът на училището, съвместно с училищното настоятелство могат да сключат Допълнително споразумение с наемателя, в което да договорят специфични изисквания относно храненето на учениците в ученическия стол и бюфет.

(1). Допълнителното споразумение е неразделна част от този Договор.

Чл.11. Фирма........................................................... се задължава  да ползва  имота,

подробно описан в чл. 1 от настоящия договор в съответствие с предмета на договора и да ги стопанисва с грижата на добър стопанин.

Чл.12. Фирма  ......................................................... се          задължава да поддържа в

добро санитарно и хигиенно състояние обекта, предмет на настоящия договор.

Чл. 13. (1) Фирма …………..се задължава храните и суровините, доставяни, приготвени и предлагани на територията на училището, да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство;

1.Храните в училището се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните

2. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност

3. Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на деца.

4. Храни, обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат за хранене на деца.

5.В училището не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.

6.Храните се съхраняват в условията, регламентирани от производителя, и се предлагат в срока на трайност

7.В училищата не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност

8.В училищата не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности

(2) Фирма …………..се задължава да спазва стриктно изискванията за специфични изисквания към групите храни, които се предлагат в училищата, съгласно Наредба № 9 на МЗХ :

1. Месото и месните продукти

2. Млякото и млечните продукти

3.Риба, рибни продукти и други морски храни

4.Яйца

5.Масла и мазнини

6.Зърнени храни и храни на зърнена основа

7.Картофи, кореноплодни и варива

8.Плодове, зеленчуци и продукти от тях

9.Ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед

10.Плодови и билкови чайове, трапезна сол

 

(3) Фирма …………..се задължава в ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки да предлага само следните напитки:

- бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

- натурални 100 % плодови и зеленчукови сокове;

- плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта;

- мляко, млечни и кисело-млечни напитки със съдържание на мазнини до 2 %;

- плодов и билков чай;

- топъл шоколад.

(4) Фирма ………….. може да предлага в бюфетите и в автоматите за закуски и напитки сандвичи, тестени закуски, плодове, зеленчуци, бисквити, десерти на млечна, млечно-плодова, зърнена, зърнено-плодова основа и шоколад.

(5) Фирма …………..се задължава в бюфетите да предлага задължителен асортимент минимум от храни и напитки, който включва следните групи:

1. сандвичи и/или хамбургери;

2. тестени закуски - баници със зеленчукова, млечна или месна плънка; питки и кифли с разнообразни плънки, сиренки, кашкавалки;

3. млека - кисело мляко, прясно мляко и айрян;

4. плодове, според сезона, салати;

5. натурални плодови и зеленчукови сокове, нектари и фрешове;

6. слабо минерализирани минерални води.

 

Предлаганите сандвичи и/или хамбургери да са от следните три групи:

1. с млечна компонента (сирене, кашкавал, извара, млечна салата);

2. с нетлъсти меса и колбаси, риби, яйца;

3. със зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени, консервирани;

Продуктите от различните групи могат да се комбинират.

Сандвичите и хамбургерите от първа и втора група трябва да включват компонент от пресни зеленчуци.

(6) Забранява се Фирма ………….. да предлага в ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки :

- пържени картофени и зърнени изделия;

- екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина;

- пържени ядки;

- пържени тестени изделия;

- захарни и шоколадови изделия, с изключение на шоколад;

- сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар - торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши;

-сухи супи и сухи бульони.

(7) Асортиментът в ученическия бюфет се съгласува с директора на училището и с председателя на училищното настоятелство или с упълномощени от тях родители.

 

Чл.14. Фирма .............................................................. се    задължава да заплаща

консумативните разходи за ел. енергия, вода и топлоенергия в ученическия стол, като същите се отчитат от измервателни уреди отделно от тези в училището.

Чл.15. Фирма .......................................................... се       задължава да отстранява за

своя сметка всички повреди, получени при обикновеното ползване на обекта, както и всички повреди, виновно причинени от него.

Чл.16. (1) Фирма ............................................................. се   задължава  да   използва

предоставените помещения само за посоченото им предназначение - организиране и осъществяване на ученическо столово хранене. Не се допуска използването им за производство на друга продукция, както и използването им в извънучебно време за други дейности.

(2) Фирма......................................................... няма право да предоставя целия или

части от наетия имот на трети физически или юридически лица.

Чл.17. (1) Предлаганата в ученическия стол и бюфет храна трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба № 9 на МЗХ от 16.09.2011 год. и Наредба № 37/2009 г. на МЗ.

 (2) Вариантите на седмично меню се съставят от управителя на стола и се съгласуват с директора на училището, училищното настоятелство или упълномощени от тях родители и медицинската сестра на училището.

Чл.18. (1) Фирма..................................... е длъжен да осъществява за

своя сметка текущи и спешни ремонти, абонаментно и сервизно обслужване на имота.

(2)       В случай на извършване на текущ ремонт от страна на Район

 ........................................... ”    на   имота,     предмет на договора, наемателят заплаща

направените разходи от Район  ................................................. ”  срещу   представена за това

фактура.

Чл.19. (1) При неизпълнение на задълженията по настоящия раздел Фирма

......................................................... дължи  на Район  ........................................... ”  неустойка  в

размер на 3% от размера на месечния наем за всеки ден от момента на констатиране на нарушението до момента на преустановяването му, но не повече от 25% от размера на наема.

(2)      Ако в 7-дневен срок от констатиране на нарушенията същите не бъдат отстранени, договорът се прекратява, без да е необходимо предизвестие от страна на Район      

Чл.20. Учителите и непедагогическия персонал могат да се хранят в ученическия стол, като заплащат храната, изчислена по пълна себестойност /с отделни купони/ съгласно Допълнителни разпоредби на Инструкция № 2/26.03.2001 г. на МОНН. Консумираната храна от учителите и непедагогическия персонал в училищния стол не се отчита в общия брой хранения на учениците.

Чл.21. За всяко хранене на ученик в ученическия стол се издава купон, заверен от фирмата-изпълнител и фискален бон, съгласно Инструкция № 2/26.03.2001г. на МОН.

Чл.22. В ученическия стол следва да се изготвя ежедневно калкулационна ведомост за всеки отделен вид хранене /закуска, обяд и вечеря/, която се подписва и подпечатва от Директора на училището или упълномощено от него със Заповед лице, съгласно изискванията на § 4 от Инструкция № 2/26.03.2001г. на МОН.

Чл.23. За отчитането на оборотите от продажбите на храна в ученическия стол следва да се използват електронни фискални устройства, регистрирани по реда на Наредба № Н-18 от 2006г. на Министерство на финансите.

Чл.24. (1) В ученическия стол ежедневно следва да се прави финансов отчет на дневните обороти, който се отразява в книгата за дневните отчети, съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 200бг. за регистриране и отчитане на дневните обороти.

(3)  Директорът на училището или упълномощено от него лице ежедневно подписват дневните финансови отчети.

(4)   Въз основа на дневните финансови отчети се отчитат фактическия брой хранения и брой закуски.

(5)                             Цената на купона, посочена в офертата на участника, неразделна част от настоящия договор, остава непроменена до края на бюджетната година. Промяна на цената на купона в офертата към договора може да се допусне въз основа на ръст на официално обявения процент на инфлация за страната, отразен в Индекса на потребителските цени на Националния статистически институт, след представяне на икономическа обосновка от фирмата пред кмета на района и становище на Дирекция „Образование" към Столична община.

Чл.25. След приключването на договорните отношения, всички направени подобрения остават в полза на Район  ................................................................................. ”.

Чл.26. В случай на констатирани нарушения, свързани с изпълнението на настоящия договор или с действащите нормативни актове, установени при две последователни проверки в рамките на един месец, договорът се прекратява.

Чл.27. Настоящият договор се прекратява:

(1) с изтичане срока за който е сключен;

(2)  по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

(3)                                                                                                                                                                       едностранно от Район           с............................................................................................ едноседмично предизвестие

в случаите на нарушаване условията на договора;

(4)                                                                                                                                                                                                   едностранно от Район      при неспазване на

действащите нормативни документи, в това число и свързаните с противопожарната безопасност, санитарните и хигиенни норми;

(5)                                                                                                                                                                                                                           едностранно от Район       при................................................................................................................. условията               на

чл. 17, ал.2 от настоящия договор, без предизвестие;

(6)                                                                                                                                                                                                   едностранно от Район      без предизвестие при

условията на чл.З, ал.2 (неплащане на наемната цена) и при условията на чл.6 (неплащане на консумативните разходи).

Чл.28. (1) За периода на предизвестието страните остават обвързани с правата и задълженията, предвидени в настоящия договор.

(2)                   При                       прекратяване на                        настоящия договор Фирма

....................................................... ,   се   задължава  да   представи   квитанции   за   последните

платени сметки за консумативни разходи.

VIII.        ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.29. Предаването и приемането на обекта, предмет на договора, става с приемно - предавателен протокол - опис, който се изготвя и подписва от страните и представлява неразделна част от настоящия договор.

Чл.30. Всички предложения на кандидата, въз основа на които е класиран на първо място, се изпълняват задължително в определените срокове. Офертата е неразделна част от договора.

Чл.31. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага ЗЗД и действащите нормативни актове.

Чл.32. Договорът влиза в сила от датата на подписване на приемо- предавателния протокол, неразделна част от настоящия договор, но не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на настоящия договор.

Чл.33. Настоящият договор се изготви в 5 /пет/ еднообразни екземпляра, от които 4 /четири/ за Район...................................................................................................... и  1    /един/   за    Фирма

РАЙОН .................................................. ФИРМА

НАЧ.ОТДЕЛ „..........................

НАЧ. ОТДЕЛ „ПНО":........................................

ДИРЕКТОР НА ...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № ........................

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ, на основание чл. 23 от ДОГОВОРА

сключен между страните:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

I.                   АСОРТИМЕНТ  УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ

 

 

Наименование

Грамаж

Състав и качество на вложените продукти

Единична цена

/ с ДДС/

Сандвичи с бял и пълнозърнест хляб.

1.

Сандвичи и/или хамбургери, запечени, с краве масло и млечна компонента.

Бял хляб/питка/ Типов/ Чабата....

 

 

 

2.

Сандвичи и/или хамбургери, запечени, с краве масло и нетлъсто месо, шунка/филе.

Бял хляб/питка/ Типов/ Чабата....

 

 

 

3.

Сандвичи и/или хамбургери, запечени, с краве масло и колбас. Бял хляб/питка/ Типов/ Чабата....

 

 

 

 

4.

Кренвиршка, запечена.

 

 

 

 

5.

Сандвичи и/или хамбургери, запечени, с краве масло и млечна компонента.

Пълнозърнест хляб/питка/ Чабата....

 

 

 

 

 

6.

Сандвичи и/или хамбургери, запечени, с краве масло и нетлъсто месо, шунка/филе.

Пълнозърнест хляб/питка/ Чабата....

 

 

 

 

 

7.

Сандвичи и/или хамбургери, запечени, с краве масло и колбас.

Пълнозърнест хляб/питка/ Чабата....

 

 

 

 

Печени сандвичи

8.

Сандвич с филе/шунка и кашкавал

 

 

 

 

 

9.

Сандвич с кайма и кашкавал

 

 

 

 

 

10.

Сандвич с яйца, сирене, чубрица

 

 

 

 

 

Пици

11.

Пица - вегетарианска

 

 

 

 

12.

Пица с колбас/филе

 

 

 

 

Тестени закуски

13.

Кифла -козуначена

 

 

 

14.

Кифли  - с различен пълнеж:

 

 

 

15.

- сирене

 

 

 

16.

- мармалад

 

 

 

17.

Кроасани с масло.

 

 

 

 

Класик

 

 

 

18.

С плодова плънка

 

 

 

19.

С шоколад

 

 

 

 

Банички със сирене

 

 

 

Плодове според сезона, минимум три вида

22.

ябълки

 

 

 

23.

круши

 

 

 

24.

банани

 

 

 

25.

портокали

 

 

 

26.

мандарини

 

 

 

 

Сушени плодове:

 

 

 

27.

Стафиди, сушени кайсии, смокини, фурми, сини сливи, ананас, манго, папая...

 

 

 

Напитки

28.

Нискоминерализирана вода

 

 

 

29.

Плодов и билков чай със захар или мед

 

 

 

30.

Айрян, разбит добре

 

 

 

 

31.

Фреш сокове от машина на място

 

Портокали, грейпфрут... Плодовете да са предварително добре измити

 

32.

Плодови сокове, 100%, без захар, подсладители, оцветители, консерванти......

 

 

 

33.

Студен чай

 

 

 

34.

Плодово кисело мляко за пиене, горски плодове, маракуя, ягода

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско кисело мляко

35.

 

 

Краве мляко, бълг. закваска, мед

 

36.

 

 

Краве мляко, бълг. закваска, .........

 

Други

Соленки и сладки, ръчно направени, тип домашни

39.

Шоколад с краве мляко и краве масло, без сухо мляко, растителни мазнини с неизяснен произход и обработка, консерванти.

 

 

 

40.

Кашкавалени соленки

 

Натурални, без растителни масла, освен ако изрично не е упоменато, че са нехидрогенирани, консерванти, оцветители.

 

41.

Соленки със сирене

 

­

 

42.

Сладки

 

 

 

43.

Кекс

 

 

 

44.

Натурални солени гевречета, 2 вида

 

 

 

45.

Бисквити

 

Без маргарин и растителни мазнини, освен ако изрично не е упоменато, че са нехидрогенирани, консерванти и Е-та.

 

46.

Бисквити

 

 

 

 

51.

Солети

 

 

 

52.

Вафли, без маргарин и растителни мазнини, освен ако изрично не е упоменато, че са нехидрогенирани, консерванти

 

 

 

 

Предложения за други продукти

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

                                                             

                    Ден

МЕНЮ -   първа седмица

Грамаж  (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                   

                    Ден

 МЕНЮ – втора седмица

       Грамаж  (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

 

 

 

 

 

 

 

Дата....................... 201.. г.                                                                       

 

 

ДИРЕКТОР НА  /........................................./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО /........................................../

 

 

ФИРМА /............................................./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настояваме да се върне тази Декларация от предишната документация:

ОБРАЗЕЦ № ........................

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Подписаният:

................................................................................................................................,

/трите имена/

В качеството си на представляващ кандидата:

................................................................................................................................,

 

Декларирам, че при изпълнението на договора за „Организиране на ученическо и столово хранене и бюфет в ...........................................................  ще се спазват изискванията на:

♦ действащото законодателство и специалните нормативни актове, касаещи организацията на ученическото хранене, включително:

-          Наредба № 9 на МЗХ от 16.09.2011 год. за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата

-          . Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците;

-          ПМС № 88/ 2000 г. за организацията на ученическото столово хранене;

-          Наредба № 23 от 19.07.2005 г. на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението;

-          Сборник с рецепти за училищните столове и бюфети, утвърден от МЗ;

-          Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, респ. и техните задължителни изменения и допълнения и други относими нормативни актове;

-          храната на учениците да се приготвя по дневни и седмични менюта, разработени

в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗХ от 16.09.2011 год. за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата. и Наредба № 37 на МЗ

-          Дневните и седмичните менюта  да се изготвят с участието на медицинския

специалист от здравния кабинет на училището и се съгласуват се с директора на училището и с председателя на училищното настоятелство или с упълномощените от тях родители.

Асортиментът в ученическия бюфет се съгласува с директора на училището и с председателя на училищното настоятелство или с упълномощените от тях родители.

                                                                                   

Декларатор: .................................

................................. 20....г.                                             (подпис и печат)

 

 

 

 

 

 

 

 

Настояваме да се върнат и Образците за седмични менюта и асортимент в бюфета:  

 

oферта – образец № ................

 СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

                                                             

                    Ден

МЕНЮ -   първа седмица

Грамаж  (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.Супа зеленчукова

2.Кюфтета с гарнитура

3.Плод

0,150

0,180

0,200

ВТОРНИК

1.Супа картофи

2.Месо със зеленчуци

3.Плод

0,150

0,150

0,200

СРЯДА

 

1.Доматена супа

2.Пиле със зеле

3.Компот

0,150

0,150

0,150

ЧЕТВЪРТЪК

1Супа топчета

2.Пълнени пиперки/ориз/

3.Плод

0,150

0,150

0,200

ПЕТЪК

1.Таратор

2.Риба с гарнитура

3.Плод

0,150

0,180

0,200

                                                 

                                                                   

                    Ден

 МЕНЮ – втора седмица

       Грамаж  (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.Таратор

2.Гарнитура с пресен колбас/наденица,кренвирши и др/

3.Кисел

0,150

 

0,180

 

0,150

ВТОРНИК

1.Супа картофи

2.Месо със зеленчуци

3.Паста

0,150

0,150

0,100

СРЯДА

 

1.Супа – леща

2.Пиле със зеле

 3.Плод

0,150

0,150

0,200

ЧЕТВЪРТЪК

1.Супа с месо

2.Яхния с картофи

3 Мляко с ориз.

0,150

0,150

0,100

ПЕТЪК

1.Супа – боб

2.Мусака

3.Плод

0,150

0,150

0,200

 

Предложението на кандидата за цената на 1 (единкупон за обяд включва и: цена на вложени продукти, труд, осигуровки, трансп.разходи; консумативи; наем; печалба.

Цената за купона се попълва от кандидата.

Цена  …........... лв.             за 1 купон

(обяд)

 

 

Дата....................... 2012 г.                                                                        Подпис, печат:.......................

 

 

 

 

оферта - образец № ..............

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ    

                      

  

                    ДЕН

МЕНЮ - първа  седмица

Грамаж – (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.Супа по градинарски

2.Кюфтета с гарнитура

3. Плод

0,200

0,250

0,200

ВТОРНИК

1.Супа картофи

2.Месо със зеленчуци

3.Пресни плодове

0,200

0,250

0,200

СРЯДА

 

1.Доматена супа

2.Пиле със зеле

3.Компот

0,200

0,250

0,200

ЧЕТВЪРТЪК

1. Супа топчета

2.Пълнени пиперки/ориз/

3. Пресни плодове

0,200

0,250

0,200

ПЕТЪК

1.Таратор

2.Задушена риба с гарнитура

3. Пресни плодове

0,200

0,250

 

0,200

 

                    ДЕН

МЕНЮ - втора  седмица

      Грамаж – (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.Крем супа – домати

2.Пиле с ориз

3.Кисел  от пресни плодове

0,200

0,250

0,150

ВТОРНИК

1.Супа картофи

2.Месо паприкаш

3.Паста

0,200

0,250

0,120

СРЯДА

 

1.Супа - леща

2.Месо с прясно зеле

 3.Плод

0,200

0,250

0,200

ЧЕТВЪРТЪК

1.Супа с месо

2.Риба,печена на скара,салата-домати и краставици

3 .Плодове

0,200

 

0,250

 

0,200

ПЕТЪК

1.Телешко варено

2.Яхния от картофи

3.Печени ябълки

0,200

0,250

0,150

 

Предложението на кандидата за цената на 1 (единкупон за обяд включва и: цена на вложени продукти, труд, осигуровки, трансп.разходи; консумативи; наем; печалба.

Цената за купона се попълва от кандидата.

Цена ...........  лв.

за 1 купон

/обяд/

 

 

Дата.......................2012 г.                                                               Подпис, печат:...................

 

 

 

 

 

                       

  Оферта - образец  № ..............

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

                                                по предложение на кандидата -   І  вариант                                                             

 

                    ДЕН

 МЕНЮ - първа  седмица

  Грамаж – (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.

2.

3.

0,150

0,150

0,200

ВТОРНИК

1.

2.

3.

0,250

0,150

0,200

СРЯДА

 

1.

2.

3.

0,150

0,150

0,100

ЧЕТВЪРТЪК

1.

2.

3.

0,150

0,150

0,200

ПЕТЪК

1.

2.

3.

0,150

0,150

0,100

 

 

                    ДЕН

МЕНЮ - втора  седмица

     Грамаж – (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

1.

2.

3.

0,150

0,150

 0,200

ВТОРНИК

 

0,150

0,150

0,120

СРЯДА

 

 

0,150

0,150

0,200

ЧЕТВЪРТЪК

 

0,150

0,180

0,200

ПЕТЪК

 

0,150

0,150

0,100

 

Предложението на кандидата за цената на 1 (единкупон за обяд включва и: цена на вложени продукти, труд, осигуровки, трансп.разходи; консумативи; наем; печалба.

Цената за купона се попълва от кандидата.

 

Цена ............ лв.  за 1 купон 

(обяд)

 

 

 

Дата..............2012 г .                                                           Подпис, печат .................................

 

 

 

 

 

 

                                                                                            оферта - образец  № .......................

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

                                                по предложение на кандидата -   II  вариант                                                             

 

             ДЕН

МЕНЮ - първа  седмица

              Грамаж – (кг)  

          

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

ВТОРНИК

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

СРЯДА

 

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

ЧЕТВЪРТЪК

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

ПЕТЪК

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

                                                            

 

                 ДЕН

МЕНЮ - втора  седмица

          Грамаж – (кг)

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,150

ВТОРНИК

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,120

СРЯДА

 

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

ЧЕТВЪРТЪК

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,200

ПЕТЪК

1.

2.

3.

0,200

0,250

0,150

 

Предложението на кандидата за цената на 1 (единкупон за обяд включва и: цена на вложени продукти, труд, осигуровки, трансп.разходи; консумативи; наем; печалба.

Цената за купона се попълва от кандидата (фирмата).

Цена ............ лв.

 за 1 купон

(обяд)

 

  

   Дата: ................ 2012 г.                                                       Подпис, печат: ...........................                                                      

 

 

 

 

 

 

        

                                                                           оферта -  образец № ...................

 

 

АСОРТИМЕНТ  НА ЗАКУСКИ

Примерен лист

 

Наименование на

Закуските

Грамаж

 Състав и качество на вложените продукти

Единична цена

/ с ДДС/

І

Закуски

 

 

 

 

Баници - с различен пълнеж:

150

 

 

1.

- зеленчувока плънка

 

 

 

2.

- млечна плънка

 

 

 

3.

- месна плънка

 

 

 

4.

Тутманик

150

 

 

5.

Кифла -козуначена

130

 

 

 

Кифли  - с различен пълнеж:

 

 

 

6.

- сирене

130

 

 

7.

- мармалад

130

 

 

8.

- шоколад

130

 

 

9.

- локум

130

 

 

10.

Кренвиршка

130

 

 

11.

Кекс

 90

 

 

12.

Мекица

 90

 

 

 

Печен сандвич с:

 

 

 

13.

кашкавал,сирене

100

 

 

14.

кашкавал,шунка

100

 

 

15.

кайма и кашкавал

100

 

 

16.

Сандвич тип “джоб” с шунка,салата

150

 

 

17.

Сандвич тип “джоб” с шунка и кашкавал

150

 

 

18.

Сандвич тип “джоб” с кебапче /кюфте/ и салата

150

 

 

 

Хамбургери с:

 

 

 

19.

- пресен салам и салата

150

 

 

20.

- кебапче и салата

150

 

 

21.

 - шунка,кашкавал,салата

150

 

 

               

Средно-аритметична единична цена от горните:

 

................ лв.

 

   Предложението за единични цени и средно-аритметична един. цена се попълва от кандидата!

 

 

Дата:.................2012 г.                                              Подпис, печат: ...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФЕРТА - образец № ...............                             

 

АСОРТИМЕНТ  НА ЗАКУСКИ

Примерен лист по предложение на кандидата

 

Наименование на

Закуските

Грамаж

 Състав и качество на вложените продукти

Единична цена

/с ДДС/

І

Закуски

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

....

 

 

 

 

....

 

 

 

 

            

   Средно-аритметична единична цена от горните:

 

.............. лв.

 

Предложението се попълва от кандидата!

Кандидатът може да предложи и по-голям брой закуски при възможност за тяхното производство, като се ползва типът на тази бланка.

 

Дата:................. 201.. г.                                                 Подпис, печат: .................................

 

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft