23.3.2012 г.

ПРИНЦИПИ И СЪСТАВ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ЗПУО

Във връзка с множеството въпроси, които ни бяха зададени от родители, учители и специалисти от образователната система, относно състава и принципите на работа в работните групи към МОМН, за изготвянето на новия Закон за предучилищното и училищното образование и стандарта за приобщаващо образование, публикуваме следната информация: 

„Национален алианс Усмихни се с мен“, беше част от състава на експертните работни групи към МОМН, сформирани със заповед на Сергей Игнатов и зам. министър Милена Дамянова, със задачата да изготвят Концепцията за новия Закон, самия Закон след това и паралелно стандартите към него. Принципите на работа, които бяха общовалидни за всички и задължителни в работата в работните групи, бяха следните:
-         Относно групата, която имаше за задача да разработи Проект на Закон, уреждащ обществените отношения в областта на предучилищното и училищното образование, беше задължително строгото спазване на всяка дума или принцип от вече изготвената Концепция, около която всички сме се обединили и е публично представена на обществото. Същевременно бяха сформирани и групите по 17-те стандарта, към които изискването беше същото, Концепцията е задължителната за спазване рамка. Повечето групи се състояха от около 30-40 човека, като можеше да се привличат и допълнително експерти. Всяко едно решение се взимаше задължително с общо решение и съгласие на цялата група. В много краен случай, ако групата не е в състояние въпреки всичките си дебати да постигне общо съгласие, решението се взимаше на управленско ниво, за да може изобщо да се продължи напред с работата.
 -         В първите две групи, за Концепцията и за изготвянето на Закона, членове от страна на НПО сектора бяха Жоро Богданов – „Национална мрежа за децата“, Ева Борисова – „Асоциация Родители“, Мария Донкова – „Фондация Пайдея“, Румян Сечков – Фондация С.Е.Г.А., директори на училища, професори и експерти от СУ „Климент Охридски“ и НБУ, представители и експерти на Столична община, зам. кметове Варна, Бургас, НСОРБ, много експерти в образователната сфера, юристи, началниците на РИО Хасково, Габрово, София, Силистра,.... и още множество експерти и представители от МОМН, от общините, предучилищните и училищните институции......
 -         В работната група за изготвянето на Стандарт за приобщаващо образование, със заповед на зам. министъра Милена Дамянова, изпратена до всеки един лично, освен многото представители на всички отговорни институции, МОМН, МТСП, ДАЗД...., професори и експерти от университетите, директори на помощни и специални училища, и специални детски градини, директори на масови училища и градини, директора на Логопедичен център – София...., членове бяха и Калоян Дамянов, в качеството си на представител на всички ресурсни центрове, НСОРБ, БАЛИЗ – Соня Владимирова, „Национална мрежа за децата“ – Мариана Банчева, „Център за независим живот“ – Анета Тенева, „Център за приобщаващо образование“ – Ива Бонева, „Асоциация на родители на деца с увреден слух“ – Мария Кръстева, „Българска асоциация за нервно мускулни заболявания“ – Виолета Антонова, „Асоциация на родители на деца с увредено зрение“ – Любомир Велков, „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ – Веска Събева, Фондация С.Е.Г.А. – Румян Сечков, Владислава Цолова „Стъпка за невидимите деца“, Велислава – майка на ученик с дислексия....., вероятно имаше и други...
Тоест, абсолютно нито едно решение, в която и да било работна група, не е взимано еднолично, от който и да било, а задължително и само след постигане на общо съгласие на всички членове на работната група, претегляне на всички аргументи и факти, като водещ мотив винаги е бил постигане на най-добър резултат за всички деца. Има не малко случаи, за една дума от Концепцията, Закона или някой Стандарт, са минавали много месеци наред, докато се постигне общо съгласие в групата. По отношение на децентрализацията  винаги е имало почти пълно единодушно съгласие в групите. Същото се отнася и принципно за необходимостта от създаването на Центровете и обединяването на всички настоящи структури към МОМН и общините, осъществяващи подкрепа за децата в един или друг план, под общата шапка на Центрове за личностно развитие, както и децентрализацията им, което е не просто правилно, но и крайно необходимо, ако искаме качествена подкрепа в полза на децата, освен това е и изискване на ЕС. А пък едни от най-активно настояващите за децентрализацията, не само в този закон, но и в закона за детето, са Национална мрежа за децата. И с право, ние сме съгласни с тях и сме ги подкрепяли винаги за това. Затова голямо недоумение буди становището им, в частта, където пишат, че да, децентрализацията е правилната и добрата стъпка, но някой/и? Центрове, да си останели държавни?! Изведнъж принципните им и категорични позиции, започнаха да стават избирателни, принципите им явно не важат за всички деца.... 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft