06.3.2012 г.

РАВЕН СТАРТ - 2008 ГАБРОВО, ЧЛЕНОВЕ НА НСЗД

РАВЕН СТАРТ - 2008 ГАБРОВО

Националната програма за закрила на детето за 2012 г. беше представена на 22-то заседание на НСЗД

06 Март 2012 г.

Политиките за децата и семейството са основен приоритет в работата на правителството на Република България. Основните цели, които си поставят държавните институции, са: гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда; реформа в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции; повишаване на ефективността в работата и подобряване на координацията между органите по закрила на детето на национално и местно ниво. Това заяви днес при откриването на 22-то заседание на Националния съвет за закрила на детето временно изпълняващият длъжността председател на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов.

По време на срещата бяха представени новите членове от квотата на неправителствените организации – Националната мрежа на децата, Фондация „Асоциация Анимус”, Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения, ФИЦЕ България, SOS Детски селища, Сдружение „Различни, но равни” и Сдружение „Равен старт - 2008”. Юридическите лица с нестопанска цел бяха избрани за участие в работата на Съвета чрез нов механизъм. Процедурата за определяне демонстрира един по-демократичен подход и ясна легитимност на избраните представители на гражданските организации.

Направен беше преглед на изпълнението на Националната програма за закрила за детето за 2011 г. и бяха набелязани дейностите, които трябва да се изпълнят по приоритетните области през 2012 г. Националната програма за следващата година е съобразена със следните стратегически документи, планове и програми: Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2012-2015); Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.; Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” и Планът за действие за изпълнение на Стратегията; Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010 – 2013 г.; Проектът на Национален план за превенция на насилието 2012 – 2014 г.; Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето.

Националната програма за закрила на детето за 2012 г. обхваща седем приоритетни области:

- Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата.
- Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.
- Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.
- Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.
- Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите.
- Насърчаване на детското участие.
- Информационно общество, медийно пространство.

Членовете на НСЗД се обединиха около извода, че непрекъснатата работа по секторните политики по закрила на детето, чиято оптимизация е детайлно разгърната в програмата за 2012 г., показва, че е необходимо институциите все по - усилено и в тясно взаимодействие да си сътрудничат с оглед закрила на най-добрия интерес на детето.

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft