18.3.2011 г.

ОТНОСНО "ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ" И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УСМИХНИ СЕ С МЕН
ДО
Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Г-ЖА ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Г-ЖА НАДЯ ШАБАНИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА ДЕЦАТА
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Г-Н МИНЧО КОРАЛСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС “Усмихни се с мен” към:
1) проект “детство за всички”;
2) българското производство на помощни средства за терапия на деца и възрастни хора с увреждания
уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа,
1) Към проект, „Детство за всички” предлагаме:
Във всяко населено място, в което ще бъдат настанявани деца и младежи с увреждания:
1. Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените жилища да се строят на удобно и близко разстояние до обикновените масови градини и училища.
2. Центровете за дневна и рехабилитационна грижа да се изграждат по възможност или в самите обикновени градини и училища или в максимална близост до тях, така че учител, помощник учител или помощен персонал да може да заведе детето до Центъра и после да го върне евентуално обратно в училището. Работата с детето в Центъра се съобразява с индивидуалната му образователна програма изготвена в училището, съвместно със специалисти от Центъра. В Центъра детето получава необходимата му почасова или полудневна терапевтична и рехабилитационна грижа, като близостта и съвместната работа на образователната институция и Центъра ще дадат възможност за гъвкава и съвместна работа на специалистите от двете институции, съобразно индивидуалните потребности на всяко конкретно дете. В същото време дава възможност за практически обучения на педагозите от училищата, за работа с деца с увреждания.
Родителят или отговорния за него (от ЦНСТ, ЗЩ), го взима и прибира или от училището, или от Центъра. Така детето, освен, че ще е получило цялата необходима грижа, образователна, обучителна, терапевтична и рехабилитационна, е и в масова образователна и социална среда, което всъщност е най-важната за развитието му терапия.
3. Във всички детски градини и училища в съответните населени места се изгражда и организира:
- достъпна архитектурна среда според наредба номер 4 от 2009 г. на МРРБ;
- за всички директори и голяма част от учителите да се организират обучения (вкл. и практически), за работа с деца с увреждания;
- всички градини и училища в населенето място получават подробни методически инструкции от МОМН, как да реализират и предоставят на практика приобщаващо образование за всички деца с увреждния. Как да осигурят необходимите помощник учители, ресурсни учители, помощен персонал, как да организират учебните си програми и планове, как да си осигурят необходимите специалисти, как се прави индивидулна образователна оценка, как се изготвят индивидуални образователни програми и как да осъществят необходимата подкрепяща среда в класните стаи, през учебните занятия и т.н...;
4. Всички деца от домовете се записват в обикновените масови градини и училища.
5. Необходимият им преходен период за адаптация, привикване и обгрижване, се случва в Центровете за дневна и рехабилитационна грижа, изградени в самите градини и училища, или в максимална близост до тях.
6. Работата с децата в Центровете следва да е надграждаща и допълнителна, а основната грижа за максималното осъществяване на потенциала и възможностите на всяко дете, трябва да е в обикновените градини и училища.
7. В съответните населени места се изисква от местните власти да подадат информация, колко семейства с деца с увреждания живеят, на каква възраст и с какви увреждания са децата. Посещават ли или не посещават обикновени градини и училища и от каква работа и специалисти имат нужда децата им. В капацитетът, както на Центровете, така и на градините и училищата се залагат и предвиждат ресурси и организация, за да посрещнат потребностите не само на децата с увреждания изведени от институциите, но и на децата отглеждани в семействата си, в съответното населено място.
По този начин, в крайна сметка, след приключване на първия проект на деинституционализацията, „Детство за всички”, ние ще имаме не пилотни модели на приобщаващи училища (тук таме из страната), ще имаме цели пилотни приобщаващи населени места, градове. Ще имаме реализирани не просто частични добри модели на приобщаващо образование, а релизирана фундаменталната цел на приобщаващото образование като процес, приобщаващи общества.
Оттук нататък тези модели, да се пренесат и възпроизведат в цялата страна, не само няма да е проблем, но и най-вероятно още по време на изпълнението на първия проект, ще започнат да се възпроизвеждат и в останалите области, чрез НПО-та, от самите образователни институции, от общинските власти, от всички, защото това ще е зададения национален Модел.
Във връзка с повдигнатия въпрос относно броя на децата в новите жилища, ЦНСТ и ЗЩ, и във връзка с изразеното от нас становище, че не е в интерес както на децата, така и на процеса в дългосрочен план да бъдат изграждани по-голям брой ЦНСТ-та, предлагаме:
1. Да се предвидят ресурси и да се заложи в плана и изискванията по изпълнението му, част от новите жилища за настаняване на децата, да са в обикновени редови жилища, в готови жилищни сгради, блокове, кооперации, в обикновени жилищни комплекси. Конкретната организация в подробности, реализация и изпълнители следва да се обсъди с общините и неправителствения сектор.
2) относно българското производство на помощни технически средства за терапия на деца и възрастни хора с увреждания:
В едно от последните си писма до Вас, част от предложенията ни бяха свързани с настояването спешно да се организират срещи и проведат разговори с бизнеса, производителите и предприемачите у нас, за да се потърсят възможности и договорят условия за стимулиране и подпомагане на производството на помощни технически средства за деца в България. В тази връзка искаме да Ви обърнем внимание, че междувременно се свързахме с български производител, специализирал се в производството на триколесни велосипеди, за спорт и терапия на двигателни увреждания, а през последните две години и в изработването по поръчка на родители от цялата страна на адаптирани проходилки и вертикализатори. Цените, на които той предлага помощните технически средства са в пъти по-ниски от цените на вносните такива, да не говорим за възможността да бъдат произведени според конкретните нужди и размери на всяко дете, поради лесния и близък контакт с производителя. Прилагаме писмото на г-н Пейков, с молба и настояване да бъде организирана среща с него и обсъдена възможността за разширяване на дейността и производството на помощни технически средства за деца у нас.
Припомняме Ви основните точки поставени в тази връзка в последното ни писмо:
1. Без необходимите помощни технически и медицински изделия не е възможно да говорим изобщо за подобряване на физическото състояние на децата с увреждания, за компенсиране на дефицити, за интеграция, за нищо....
2. Всяко дете с уврeжедане има нужда минимум от по 5-6 пом. технически средства, като при това те се израстват, трябват нови, после пак нови и т.н...
3. Средната цена на тези средства е ок. 2-3000 лева, защото са внос от други страни.
4. Абсолютно нерентабилно е както за държавата, така и за нас, родителите, да купуваме и внасяме тези средства отвън, защото оттам са непосилно скъпи.
5. Производството им, поне на основните, е изцяло свободна ниша у нас.
6. Предлагаме да се проведат разговори с бизнеса, производителите и предприемачите, за да се намери решение и възможност тези средства да се произвеждат у нас, цената им ще е многократно по-ниска, връзката с клиент и производител ще е пряка, достъпът до средствата лесен, това е нова възможност за производители и бизнес.
7. Предлагаме държавата да подпомогне началото и случването на този процес, като стимулира производителите, които започнат производство на помощни технически средства с икономически облекчения, предимства по програми и всички възможни начини, така че да стартира и да се развие у нас производството на помощни технически средства за децата с увреждания.
8. Целта е с падането на цената им, с производството и предлагането им на нашия пазар, да може в крайна сметка да се предоставят безвъзмездно на семействата с деца с увреждания необходимите средства.
9. Настояваме в комисията, която предоставя нужните за детето помощни технически средства да преобладават здравни експерти, вкл. и кинезетерапевти., тъй като социалния работник няма никаква представа и компетентност за здравно медицинската роля на тези средства, в подобряване или задържане на определено ниво състоянието на детето, и при предоставяне на неподходящо средство на едно дете, средството просто отива на боклука. Това е положението към настоящия момент. Ако изобщо родител все пак получи някакво помощно средство за детето си, в повечето случаи то не само, че не върши работа, ами и влошава състоянието на детето, поради което се изхвърля.
списък на помощни ТЕХНИЧЕСКИ средства и медицински изделия ЗА ДЕЦА
1. Инвалидна количка:
-акумулаторна
-рингова
- тип бебешка
- спортна
2. Позициониращ стол:
- стационарен
- на колелца
-комбиниран стол + вертикализатор
3. Вертикализатори:
- с опора на гърба
- с опора на гърдите
- на колелца и/или тип рингов
4. Проходилки и ходилки:
- тип бебешка
- ролатор
5. Бастуни, патерици, канадки:
- с крачета
6. За рехабилитация:
- цилиндричен модул(руло).
- топка(защитена от спукване)
- Динамична въздушна възглавница за упражнения и сядане
- масажна топка.
- масажен тренажор
- масажен ринг
7. Шведска стена
8. Успоредка за ходене
9. Баня и тоалетна:
- столче
- шезлонг за баня
- опорни ръкохватки
- комбиниран стол за баня и тоалетна
11.Ортопедично легло
- антидекубитален дюшек
- антидекубитална възглавница
12. Ортези и протези за крака и ръце, шини.
13. Ортопедични обувки и стелки.
14. Триколесен велосипед.
С уважение:
Teoдора Пиралкова
Председател на УС на Национален алианс “Усмихни се с мен ”
Дата: 18.03.2011 год.

Прилагаме и писмото на г-н Пейков:
ДО Г-ЖА ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА
ЗАМ.МИНИСТЪР
НА МТСП
ГР.СОФИЯ
ДО Г-ЖА НАДЯ ХАРИЗАНОВА
ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ
МТСП
ГР.СОФИЯ
ДО Г-Н МИНЧО КОРАЛСКИ
ИЗП.ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ГР. СОФИЯ
КОПИЕ:
ДО Г-ЖА ТЕОДОРА ПИРАЛКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НАЦ. АЛИАНС”УСМИХНИ СЕ С МЕН”
ГР.СОФИЯ
ДО Г-ЖА КРАСИМИРА ОБРЕТЕНОВА
ПРЕДС. НА УС НА СДР. „СВ.МИНА”
ДОБРИЧ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с телефонен разговор между г-жа Обретенова и г-жа Харизанова за възможностите за производство на детски помощни средства в България и на интереса и инициативите на родители на деца с двигателни увреждания по този въпрос, ви уведомявам за следното:
Представляваната от мен фирма „ЕCOTRIKE-BG” е създадена през 2007г и е специализирана в производството на триколесни велосипеди. Производствената гама включва различни по предназначение триколесни велосипеди- за спорт, за терапия на двигателни увреждания, за индустриални цели. Марката „ЕCOTRIKE-BG” е сертифицирана, фирмата ни използва компоненти на японския велосипеден гигант „SHIMANO”. Наши клиенти са Сокотаб-България ,Socomak Bitola A.D. ,Мадарагруп Промобайк ЕООД, Еко Маркетинг ЕООД и др. Изработваме терапевтични велосипеди по поръчки на частни кленти от Германия , Австрия, Кипър и други страни.
От обратната ми връзка с наши клиенти, претърпели инсулт, инфаркт и други заболявания, става ясно, че велосипедите ни са особено ефективни за успешното възстановяване и съхраняване на работоспособността на такива пациенти.
Всички велосипеди са ръчно изработени и са съобразени с индивидуалните изисквания на клиента, а поръчките на родителите за други помощни средства изработваме според специфичните нужди на децата, както се процедира в клиниките и детските рехабилитационни центрове в Германия, Англия, Испания, Франция....
През последните две години изработваме по поръчка на родители от цялата страна адаптирани проходилки и вертикализатори, като приспособяваме според конкретните нужди на детето моделите, внасяни в България, за които ползвам информация от интернет и сайтове на производители. Произвеждали сме / и дарявали/ триколесни велосипеди и други помощни средства на дневни центрове за рехабилитация в страната. ..
От контактите си с родители и собствени проучвания, установих, че цените на внасяните в България адаптирани помощни средства / предимно вертикализатори и проходилки/ са неимоверно скъпи, което ги прави недостъпни за семействата на деца с увреждания.
Според десетките родители, с които общувам, начинът на осигураване на детските помощни средства като цяло, е от полза единствено на чуждестранните производители, на българските вносители и дистрибутори, както и на националния бюджет с дължимия ДДС. В тази връзка безуспешни се оказаха контактите ми за съдействие от страна на Изпълнителна агенция по лекарствата, Президента на България г-н Георги Първанов като патрон на „Българска Коледа”, както и на специализираната болница на доц. Чавдаров в София .
С настоящото писмо се надявам на съдействие от страна на МТСП и други институции, да бъде регламентирано, разширено и подпомогнато българското производство на помощни средства за терапия на деца и възрастни хора с увреждания., включително със средства от Европейските социални фондове. Евентуална подкрепа на инициативата ни / на фирмата и на родителите/, ще доведе на първо място до подобряване здравословното състояние, живота и социализацията на децата с двигателни увреждания, ще се облекчи финансовото положение на семействата им, ще се осигури трудова заетост, вкл на хора с увреждания.
Сред намеренията ми е и привличане на заинтересовани ученици от професионалните гимназии с технически профил, както и на младежи от социални институции в Пловдив, за придобиване на квалификация и осигуряване на работа във фирмата ни.
Като предприемач споделям принципа, че бизнеса освен комерсиални, има и социални и хуманни ангажименти, които биха били истински успешни само в партньорство с институциите.
Оставам в очакване на решението ви,
Ваш
Георги Пейков ПловдивУл. Архимандрит Евлоги” №5Тел. 032 670262, 0878 782 742, 0878 893 148ecotrikebg@gmail.com

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft