ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Долуподписаният .........................................................................................................................

(трите имена ), 

………………………………………………………………………………….

в качеството си на представляващ организация

 ........................................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление

.................................................................................................................................................,

 

фирмено дело за съдебна регистрация

..........................................................................,

 

БУЛСТАТ............................................................................,

заявявам желанието за членство на представляваната от мен организация в

„Национален алианс Усмихни се с мен”.

Приемам устава и споделям целите на „Национален алианс Усмихни се с мен”.

Прилагам необходимите документи за членство в „Национален алианс Усмихни се с мен”.

Като подписвам това заявление, потвърждавам, че данните са предоставени доброволно на ”Национален алианс Усмихни се с мен” и информацията е вярна и пълна. Задължавам се при промяна в данните си да информирам Алианса своевременно.

 

С подписа си удостоверявам, че съм се запознал(а) с Устава на „Национален алианс Усмихни се с мен” и че приемам правилата и задълженията, свързани с членството в него. Декларирам, че с действията си ще се старая да подпомагам постигането на целите на Алианса, както и че няма да предприемам действия уронващи авторитета на „Национален алианс Усмихни се с мен” или накърняващи правата на останалите му членове.

 

Дата:                                                                                         С уважение:

                                                                                              /подпис и печат/  

 

 

Подпис: ............................................

Председател на Управителния съвет на „Национален алианс Усмихни се с мен”

Теодора Пиралкова

Дата: ................................................  

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft