ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Име по л.к.:

.........................................................................................................................................................

Адрес:

Професия: ......................................................................................................................................

Образование: .................................................................................................................................

Телефони за контакт:

....................................................................................................................

E-Mail: ............................................................................................................................................

Учатвате ли в дейностите на други НПО?

 .................................................................................

Ако отговорът е ДА, моля да посочите кои и каква е сферата им на дейност.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

В кои области от работата на „Национален алианс Усмихни се с мен", бихте искали да се включите?

(моля маркирайте област или подчертайте конретни дейности)

 • Експертна дейност (Участие в комисии, срещи, работни групи, подготовка на документи, анализи и всичко друго свързано целите на Алианса);
 • Писане на становища, писма и позиции във връзка със защитата интересите на децата и семействата;
 • Проекто предложения за промяна в политиките и нормативните актове относно децата с увреждания и семействата им;
 • Срещи с политици, представители на държавни институции във връзка с постигането на целите ни;
 • Популяризиране на целите и дейността на Алианса;
 • Обща организационна дейност;
 • Администрация на Алианса (водене документацията на Алианса, лица за контакт, разпределяне на пощата, контакти с институциите, поддържане на архива и др.);
 • Финансова дейност на Алианса (водене на каса и сметките на Алианса, счетоводство и др.);
 • Юридическа консултация и юридическа дейност;
 • Подготовка на документи и преводи (набиране, редактиране на текстове и др.);
 • Подготовка на мероприятия (срещи, протести, събрания, семинари, кръгли маси, пресконференции и др.);
 • Събиране на средства (разговори с донорски организации, НПО, групи и частни лица, желаещи да се включат със средства; подготовка на проекти и др. документация за осигуряването на финансирането на различни инициативи);
 • Работа с медии (събиране на информация от медиите, подготовка на прес-съобщения, медийни стратегии, връзки с медиите, подготовка на интервюта, материали за медиите и т.н.);
 • Подготовка на брошури и други графични документи, интернет страница и др.;
 • Поддръжка на интернет страницата на Алианса;
 • Координация на дейностите в градовете;
 • Друго, моля уточнете:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Умения и квалификации:

Моля уточнете, своите умения и квалификации, свързани с професионален опит, работа по проекти и други организации.

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съгласие и подпис .................................................

 

Като подписвам това заявление, потвърждавам, че данните са предоставени доброволно на "Национален алианс Усмихни се с мен" и информацията е вярна и пълна. Задължавам се при промяна в данните си да информирам Алианса своевременно.

С подписа си удостоверявам, че съм се запознал(а) с Устава на „Национален алианс Усмихни се с мен" и че приемам правилата и задълженията, свързани с членството в него. Декларирам, че с действията си ще се старая да подпомагам постигането на целите на Алианса, както и че няма да предприемам действия уронващи авторитета на „Национален алианс Усмихни се с мен" или накърняващи правата на останалите му членове.

 

Подпис: ............................................

Председател на Управителния съвет на „Национален алианс Усмихни се с мен"

Теодора Пиралкова

Дата: ................................................ 

 

  © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft