28.11.2010 г.

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ

ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТ

Уважаеми родители на деца посещаващи детска градини или училище, много ви моля помогнете заедно с вас, всички ние да информираме МОМН, подробно и изчерпателно за проблемите, с които ние и децата ни се сблъскваме всекидневно, борейки се за правото на децата ни да получат добро образование и да развият максимално възможностите и потенциала си.
За целта МОМН и ДАЗД са създали въпросник за родителите, чиято цел е да проведат проучване за работата и ефективността на ресурсните центрове и изобщо да получат обективна информация, директно и пряко от нас, родителите, за всички проблеми, с които всеки един от нас се сблъсква и се бори всекидневно.
Резултатите от проучването и проблемите поставени от нас попълвайки анкетата, ще послужат, за да се преприемат необходимите промени.
 
Ето въпросника за родители, има го и по-надолу.
http://dox.bg/files/dw?a=865e202d8d
 
Попълнените анкети изпращайте на мейла на „Национален алианс Усмихни се с мен” - na_usmihnisesmen@abv.bg
 
Ние ще изпратим получените анкети до ДАЗД и МОМН.
 
При провеждане на проучването МОМН са поставили изрично предварителното изискване, че искат да чуят и получат информация лично от родителите на децата със СОП, затова въпросниците са им два, един за родителите и отделно такъв за ресурсните учители, за да чуят и двете страни на този процес, За съжаление вече получихме сигнал от една майка в Сливен, че в нейното училище, където се е провело вече проучването, че голяма част анкетите за родителите са били попълнени от ресурсните учители с мотив, че родителите са малограмотни и неграмотни, т.е родителите дори не знаят, че се извършва проучване по дейността на Ресурсните центрове и изобщо съществуващите проблеми. Опасността да се изкривят резултатите от проучването е много голяма, затова е много важно и ние да се организираме и да попълним въпросника, и да изпратим неизкривена информация до МОМН.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
 
 
Въпросник за родителите
 
Уважаеми родители,
В изпълнение на дейностите, заложени в Националната програма за закрила на детето – 2010 г. и Националната програма за гарантиране правата на децата с увреждания (2010 г. – 2013г.), Министерството на образованието, младежта и науката и Държавната агенция за закрила на детето ще  проведат  проучване  на процеса на интегрираното обучение и неговия ефект върху децата и учениците със специални образователни потребности и техните семейства. За целта комисията, определена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, моли да попълните представените въпросници. Въпросниците са анонимни и резултатите от тях ще бъдат използвани единствено за целите на проучването  в обобщен вид.
 
 
 
Област………………………………………………………………………………..……………
Община……………………………………………………………………………………………
Детска градина/училище……………………………………………………………………......
(моля, попълнете всеки ред)
 
 
 1. Вие сте:
 2. (допуска се само един отговор)
а) майка
б) баща
в) баба
г) дядо
д) осиновител
е) приемен родител
ж) настойник/попечител
 з) друг близък/роднина, полагащ грижи за дете със специални образователни потребности
 
 1. Вашето семейство се състои от:
 2. (допуска се повече от един отговор)
а) съпруг/съпруга
б)  друго дете (брат, сестра на детето със СОП)...................................................................
в) сам/ сама отглеждам детето си
г) разведен/ разведена
д) вдовец/ вдовица
е) друго (моля, посочете- ако има баба, дядо, друг роднина или детето е настанено в институция/ ползва резидентна грижа) ...............................................................................................................
 
 1. Вашето дете е:
 2. (моля, отговорете на всеки ред)
а) МОМЧЕ/ МОМИЧЕ (моля, оградете верния отговор)
б) Възраст ................(моля, напишете с цифра навършените години на вашето дете/ деца със специални образователни потребности)
в) клас ......................... (моля, посочете класа, в който е записано Вашето дете)
 
 1. В какво се изразява заболяването/ проблемът на Вашето дете?
а) физическо увреждане
б) проблеми в психичното развитие
в) умствена изостаналост
г) множествени увреждания
д) хронично заболяване
е) нарушено зрение
з) увреден слух
е) синдром на Даун
и) ДЦП
й) аутизъм
к) езиково-говорни нарушения
л) друго ............................................................................................................... (моля, посочете)
 
 1. Достъпна ли е архитектурната среда в училището за детето Ви?
а) да
б) не ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................(опишете)
в) детето ми  се нуждае от други специални приспособления (посочете какви)……………
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 1. Имате ли насочване и препоръка от съответния регионален инспекторат по образованието за обучение на детето Ви  в  определено училище или детска  градина?
а) да
б) не ..................................................................................................................................................
 
 
 1. Ако нямате насочване и препоръка, как записахте детето си в съответната детска градина или училище?
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. (моля, посочете)
 
 
 1. Ако детето Ви посещава училище или детска градина, отговаря ли класа/групата, в който е записано на неговата възраст?
а) Да
б) Не ...................................... (моля, подчертайте причината: отложено от своевременно постъпване в І клас, отпаднало от училище в … клас, по медицински показатели)
в)Друго ............................................................................................................... (моля, посочете)
 
 
 1. Откога детето Ви посещава детската градина/училището?
а) от настоящата учебна година
б) 2 учебни години
в) повече от 2 учебни години .............(моля, посочете)
г) друго ..............................................................................
 
 
 1. Има ли промяна във формата на обучение за Вашето дете в сравнение с момента на постъпването му в училище (дневна, индивидуална, самостоятелна)?
а) да ……………………………………………………………     (моля, посочете промяната)
б) не
 
 1. Ако е променена формата на обучение, моля посочете защо според Вас това е станало?
а) по настояване на директора на училището
б) по настояване на класния ръководител/ учителя в детската градина
в) по настояване на ресурсния учител/ ресурсния център
г) по Ваше желание
д) друго ......................................................................................................................... (посочете)
 
 1. Има ли ресурсен учител Вашето дете?
а) да
б) не .................................................................................... (моля, отбележете причината)
 
 1.  
 2. Ако детето Ви има ресурсен учител, моля отбележете от колко време работи с него.
а) от една учебна година
б) от  две учебни  години
в) повече от две учебни години  ...........................................................(моля, отбележете)
 
 1.  
 2. Сменян ли е ресурсният учител, който работи с Вашето дете?
а) не, нито веднъж
б) веднъж
в) повече от един път .............................(моля посочете)
г) детето ми вече няма ресурсен учител
д) не знам
Ако е сменян ресурсният учител, моля опишете как се отрази това на Вашето дете? ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
 1. Знаете ли с колко деца/ученици работи ресурсният учител на Вашето дете? Моля посочете:
а) с три и по-малко от три
б) повече от три .............................(моля посочете)
 
 1. Според Вас  достатъчен ли е броят на часовете за работа на  ресурсния учител с детето Ви?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
г) друго ...........................................(посочете)
 
 1. Как според Вас трябва да се определя броят на часовете за работа на ресурсния
 2. учител с дете със СОП?
а) според индивидуалните потребности на детето
б) според утвърден норматив, еднакъв за всички
в) друго ....................................................................................................................(посочете)
 
 1. Знаете ли какви са отношенията между ресурсния учител и учителите в детската градина/ училището на вашето дете?
а) знам, че работят в екип
б) знам, че няма нужната координация помежду им
в) не мога да преценя, нямам необходимата информация
г) не съм запознат/ а с работата на ресурсния учител
д) друго ....................................................................................................................(посочете)
 
 1. Получавате ли информация от училищния екип (от ресурсния учител, от класния ръководител, психолога/педагогическия съветник, друг……………………………….посочете от кого) на Вашето дете за това как то се справя в училище?
 
а) получавам информация за всеки напредък и проблем, свързан с обучението и развитието на детето усвояването на учебния материал от …………………………………………………………………………………………………
б) по-скоро получавам информация, когато поискам такава
в) не получавам информация
г) нямам контакт с ресурсния учител на детето ми
д) не познавам ресурсния учител на детето ми
д) нямам контакт с членовете на училищния екип
е) детето ми няма ресурсен учител
 
 1. Запознати ли сте с индивидуалната образователна програма  на  детето Ви?
а) да
б) не .................................................................................... (моля, отбележете причината)
 
 
 1. Получавате ли насоки за някакви занимания, които да провеждате с Вашето дете вкъщи?
а) да, от ресурсния учител
б) да, от учителите в детската градина/ училището
в) не получавам информация, но сами се опитваме да се занимаваме вкъщи
г) не получавам информация и не работим допълнително вкъщи
д)друго ...........................................................................................................(моля, опишете)
 
 1. Получавате ли информация откъде да набавите допълнителни дидактични материали за Вашата допълнителна работа с детето вкъщи?
а) да, от ресурсния учител
б) да, от учителите в детската градина/ училището
в) не получавам  информация и не работим допълнително вкъщи
г) друго .........................................................................................................( моля, опишете)
 
 1. Как според Вас се справя детето Ви с образователно-възпиталния процес в детската градина/ училището? Какви промени откривате в него по отношение на образователното развитие?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................( моля, опишете)
 
 1. Според Вас как се чувства детето Ви сред връстниците си в групата/ класа?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Колко пъти през календарната година детето Ви преминава оценка на училищния екип за комплексно педагогическо оценяване  в детската градина или училището?
а) само веднъж в годината
б) при всеки напредък и промяна
в) съгласно препоръката на регионалния инспекторат по образованието, посочена  в картата за първична оценка
в) нито веднъж през годината
 
 1. Удовлетворени ли сте от направената експертна комплексна педагогическа оценка на детето Ви в РИО към вашата община?
 а)  да
б) не ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................(моля, посочете причините)
 
 1.  
 2. Удовлетворени ли сте от направената комплексна педагогическа оценка на детето Ви в детската градина/училището?
      а) да
      б) не
      в) не е правена оценка
 
 
 
 1. Достатъчно време ли бе отделено от специалистите в ЕКПО към РИО при провеждането на индивидуалната оценка, направена на Вашето дете?
а) недостатъчно
б) достатъчно
в) друго ..........................................................................................................................(посочете)
 
 
 
 
 1. Какви препоръки бихте дали на ЕКПО към РИО за извършване на оценката?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
 1. Според Вас подготвени ли са учителите от детската градина/ училището, които обучават Вашето дете за работа с деца със СОП?
а) да
б) не
в) друго ....................................................................................................................(посочете)
 
 1. Налагало ли се е Вие да обяснявате на учителя какъв е проблемът на Вашето дете, в какво се изразява и какъв да бъде подходът към него в определени ситуации?
а) да, често
б) да, но това са по-скоро единични случаи
в) не
г) друго ....................................................................................................................(посочете)
 
 1. Как оценявате работата на психолога от ресурсния център?
а) изключително полезна, провеждаме редовни консултации с него
б) полезна е, но консултациите с него са недостатъчни
в) не мога да преценя
г) не сме се срещали с психолог от ресурсния център ..........................................................
...............................................................................................(моля, отбележете причината)
д) друго .........................................................................................................( моля, опишете)
 
 1. Как оценявате работата на логопеда от ресурсния център?
а) изключително полезна, провеждаме редовни консултации с него
б) полезна е, но консултациите с него са недостатъчни
в) не мога да преценя
г) не сме се срещали с логопед от ресурсния център ..........................................................
...............................................................................................(моля, отбележете причината)
д) друго .........................................................................................................( моля, опишете)
 
 1. Как оценявате работата на ресурсния учител от ресурсния център?
а) изключително полезна, провеждаме редовни консултации с него
б) полезна е, но консултациите с него са недостатъчни
в) не мога да преценя
г) друго .........................................................................................................( моля, опишете)
 
 1. Срещате ли пречки и трудности в процеса на интеграция на Вашето дете? Опишете ги. Какво според Вас трябва да се промени, за да се преодолеят трудностите?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
  37. Посещава ли детето Ви други форми за подкрепа?
 а) извънкласна или извънучилищна дейност..............................................................................
........................................................................................................................( моля, опишете)
 б) социална услуга..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................( моля, опишете)
в) частни уроци ...............................................................................................................................
....................................................................................................................... ( моля, опишете)
......................................................................................................................................................
г) друго .............................................................................................................. ( моля, опишете)
 
 
38.  Според Вас  какви допълнителни дейности и услуги могат да бъдат развивани в подкрепа на децата със специални образователни потребности и техните семейства в:
а) социалната сфера.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
б) образованието...................... .......................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
в) здравеопазване и рехабилитация................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
39.  Имате ли конкретни предложения за промени в законодателството в областта на ресурсното подпомагане и социалните политики и практики, които биха довели до улесняване на процеса на интеграция на децата със специални образователни потребности? Дайте предложения за конкретни дейности, които биха подпомогнали всекидневните грижи за Вашето дете.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
 
Екипът на Министерството на образованието, младежта и науката и Държавната агенция за закрила на детето Ви благодари за отделеното време и внимание!

 

  © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft