26.3.2012 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011 ГОД..

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011 ГОД.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН", за 2011 година


Забележка: Настоящият доклад покрива изискванията на чл. 38 и чл. 40 на ЗЮЛНЦ!

 

 

Сдружение „Национален алианс Усмихни се с мен" е регистрирано на 28.05. 2009 г. с решение N1 на Софийски градски съд.


 

ОСЪЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ НА „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН” И КРАТЪК ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011 Г. 

 1.          Председателят на УС на сдружението, в качеството си на член на експертния съвет и работна група към МОМН, създадена и работеща от 2010 год., с цел изготвянето на Концепция за Проект за нов Закон за предучилищното и училищното образование, продължи работата си в групата и взе активно участие в заседанията и обсъжданията на работната група. Председателят на сдружението със съдействието на целия родителски екип на „Алианс Усмихни се с мен", активно участвахме с множество направени предложения към Концепцията за новия Закон, които бяха приети и заложени в документа. На 23.03.2011 г., Концепцията за нов Закон за предучилищното и училищното образование беше публично представена.
 2.          20.01.2011 год. - покана и участие в семинар на тема "Нови перспективи в деинституциализацията и реформата в грижата за децата", състояла се в хотел "Хилтън". Семинарът се организира от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.
 3.          28.01.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" внесохме становище относно  Проект „Детство за всички", в което изразихме категоричната си позиция против инвестицията на допълнителни средства за построяване на почти двойно повече Центрове за настаняване от семеен тип, по каквито и да е причини, притеснения или съображения. Становището ни беше внесено доМТСП, ДАЗД, АСП, МРРБ и министъра на европейските фондове.
 4.          01.02.2011 год. - председателят на УС на сдружението, беше включен в състава на Комисия към МОМН, за изготвяне на Проект на Стандарт за приобщаващо образование към Проекта за нов Закон за предучилищното и училищното образование.
 5.          14.02.2011 год. - председателят на УС на сдружението, взе участие в Консултативна работна група по проект на Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане „От планиране към ефективно предоставяне на социални услуги в общността за лица с интелектуални увреждания в България".
 6.          17.03.2011 год. - председателят на сдружението, със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, г-н Сергей Игнатов, беше включен в състава на Експертна работна група към МОМН, във връзка с разработването на Проект на Закон, уреждащ обществените отношения в областта на предучилищното и училищното образование.  Председателят на сдружението присъстваше редовно на всички работни срещи и заседания на работната група. Със съдействието на организациите и родителите към „Алианс Усмихни се с мен" взе активно участие в изготвянето на  Проекта за Закон, като представи пред групата множество предложения, които бяха взети предвид и отразени в Проекта.
 7.          Председателят на „Алианс Усмихни се с мен"като представител на организацията, избрана за една от петте неправителствени, които да представляват неправителствения сектор в работната група към МТСП, създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика, от 23.04.2010 год., имаща за задача разработването на проект на нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството,  взе активно участие в работата и заседанията на работната група и представи множество писмени предложения за законодателни реформи и промени в областта на политиките за децата и семействата, както и множество писмено разработени предложения за структурни реформи в сферата.
 8.          18.03.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен", внесохме становище относно необходимостта от стимулирането на българско производство на медицински помощни средства за деца и възрастни хора с увреждания, до МТСП, ДАЗД, АСП, МЗ и АХУ.
 9.          18.03.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" внесохме становище относно алтернативните услуги за настаняване на деца, във връзка с Националната стратегия за Деинституционализация и Проект „Детство за всички". Становището ни съдържаше позицията ни, както и конкретни предложения относно изискванията към алтернативните услуги за деца, от семеен тип. Беше внесено до МТСП, ДАЗД, АСП, НСОРБ и министъра на европейските фондове.
 10.          17.04.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" внесохме становище и предложения до министър-председателя на РБългария г-н Борисов, до парламентарната Комисия по труд и социална политика, до министрите на труда и социалната политика, здравеопазването, икономиката, министъра на европейските фондове, НСОРБ и до председателя на АХУ, г-н Минчо Коралски, относно острите проблеми с медицинските изделия и помощните средства за деца с различни увреждания.
 11.          05.05.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" бяхме съорганизатори и взехме участие в Протест пред Столична община, относно липсата на цялостно изградена и осигурена достъпна архитектурна среда, и по отношение на детските градини и училища, и по отношение на градския транспорт, улиците, булевардите, градските библиотеки, магазини, държавни и общински институции, метростанции... Реалната архитектурна достъпност по отношение на всички изброени обекти от градската среда на столицата, рязко се разминава според нас с архитектурната достъпност описана и „съществуваща" според документацията на Столична община.
 12.          10.05.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен", в партньорство с „Център за независим живот" участвахме в редица срещи с представители на Столична община, носещи отговорността за изграждането на достъпна архитектурна и недискриминираща градска среда.
 13.          01.06.2011 год.  - „Алианс Усмихни се с мен", по покана на Уницеф, взехме участие в Национална конференция за ранно детско развитие и здраве.
 14.          08.06.2011 год., - „Алианс Усмихни се с мен", внесохме писмо до министъра на МЗХ, Мирослав Найденов, с молба за среща във връзка с качеството на храната във всички детски заведения, столове и бюфети в училищата и детските градини, обслужващите звена, центрове, услуги..., като акцентирахме на настояването си да бъдат предприети спешни мерки за гарантирането на най-доброто качество и безопасността на предлаганите храни на децата във всички детски заведения.
 15.          14.06.2011 год. - вследствие на внесеното до министъра на МЗХ писмо, осъществихме среща с министър Мирослав Найденов, на която поставихме остро проблемът с възможно най-некачествените храни  предлагани на децата ни във всички заведения за деца, детски градини, училища, обслужващи звена, услуги, центрове..., и острата необходимост от предприемането на спешни мерки за защита здравето и цялостното развитие на децата. Категорично поставихме настояването си за Национално отговорна държавна политика в защита здравето и развитието на българските деца от най-ранната им възраст. Бяха обсъдени конкретните възможни решения на поставения от нас проблем и сроковете, за които биха могли да бъдат приложени на практика.
 16.          14.06.2011 год. - Павлина Радкова, член на УС на „Алианс Усмихни се с мен" осъществи собствено проучаване относно реалната архитектурна достъпност на столичните училища, включени в списъка на общината като училищата, в които е изградена и налична достъпна архитектурна среда. Проучването показа, че от всичките 111 училища по списъка на СО, само в 4 от тях е налична архитектурна достъпност отговаряща на изискванията на Наредба номер 4 на МРРБ, от юли 2009 год.., т.е. разполагат с достъпна среда, която реално и на практика действително осигурява достъп на човек с двигателни увреждания. Резултатите от проучването на Павлина Радкова бяха изпратени за сведение до кмета на град София, г-жа Йорданка Фандъкова, до зам. кмета г-жа Ирина Савина, както и до директор Дирекция Образование към СО, г-жа Мария Минчева.
 17.          15.06.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" внесохме становище и предложения до министъра и зам. министъра на труда и социалната политика и до председателя на Държавната агенция за закрила на децата, относно необходимостта от законовото регламентиране на комплексни социални мерки и механизми, осигуряващи адекватна и достъпна подкрепа за биологичните и основителски семейства в отглеждането на деца с увреждания в семействата им.    
 18.          15.06.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" внесохме предложения до председателя на Държавната агенция за закрила на децата, относно необходимостта от Национален информационен пакет за семействата с деца с увреждания, разработен и осъществяван съвместно от институциите в социалната, здравната и образователната сфери. Предлаганият от нас електронен Национален информационен пакет, следва да съдържа подробна и изчерпателна информация на национално и местно общинско ниво, в следните раздели: Информация за правата на детето, родителя и семейството му; Социални права и услуги; Здравни права и услуги; Образователни права и услуги. Липсата на навременна и достъпна информация за семействата с деца с увреждания е от първостепенните причини за изоставянето на деца с увреждания, както и за влошаващото им се състояние с годините и превръщането им в целева група на социалното подпомагане, вместо пълноценното им приобщаване и реализация. Резултатът е загуби за обществото ни, и финансови и по отношение на развитието  и израстването ни като общество, споделящо европейските ценности и принципи в практиката и ежедневието си, а не само на хартия.
 19.          22.06.2011 год., - „Алианс Усмихни се с мен", в партньорство с „Национална мрежа за децата" и „Движение на българските майки", представихме общо становище (декларация), относно проблемът с най-нискокачествените хранителни продукти, предлагани на децата в детските градини, училища и всички останали държавни или общински детски заведения.
 20.          Председателят на „Алианс Усмихни се с мен" участва в две работни срещи с министъра на земеделието и храните, г-н Мирослав Найденов, на която присъстваха и експерти от БАБХ, във връзка с изготвянето на Наредба за безопасността и качеството на храните в детските заведения и училища.
 21.          „Алианс Усмихни се с мен" бяхме включени в състава на работна група към МЗХ и взехме активно участие в работата и заседанията на групата, имащи за цел изготвянето на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските завдения и училища.
 22.          09.08.2011 год. - със заповед на кмета на Столична община, г-жа Иорданка Фандъкова, Павлина Радкова и Надя Царева, като представители на „Алианс Усмихни се с мен",  бяха включени в състава на „Комисия за достъпна среда в Столична община". Задачата на Комисията - а) мониторинг за спазването на Наредба на СО за играждане на общодостъпна среда в гр. София, Закона за устройството на територията, ЗИХУ, Наредба № 4, от 01.07.2009 г. на МРРБ; б) предлагане на становища и мерки за привеждане територията на СО и съществуващите отделни сгради и съоръжения в съответствие с изискванията за достъпна среда за хората с увреждания; в) участие в обществените обсъждания; г) предложения за промени на нормативни актове на СО, свързани с достъпността; д) поддържане на контакти и обмен на информация с държавни и местни органи, свързани с осигуряването на достъпна среда, включително министерства, специализирани изпълнителни органи, звена в състава на администрацията на СО и районните администрации.
 23.          Павлина Радкова и Надя Царева взеха участие в двете заседания на „Комисията за достъпна среда в Столична община".
 24.          14.09.2011 год. - председателят на „Алианс Усмихни се с мен", присъства на среща в Министерски съвет с министър-председателя г-н Борисов и министрите на МЗХ и МЗ, министър Найденов и министър Константинов, организирана от министър Найденов. Срещата имаше за цел неправителствения сектор да поставим категоричното си настояване за Национално отговорна държавна политика относно развитието и израстването на децата ни от най-ранна възраст. Срещата беше инициирана от министър Найденов, по повод изразени претенции и мнение на здравното министерство и лично от министър Константинов, относно законовите правомощия на МЗХ, да разработват и внасят в МС Наредба касаеща специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските завдения и училища. В резултат на срещата министър-председателя г-н Борисов разпореди в срок от един месец да бъде изготвена обща Наредба, обединяваща наредбите на МЗ и наредбата на МЗХ, която да бъде внесена в Министерски съвет, с цел приемането й. Междувременно Наредбата на МЗХ беше приета на 15.09.2011 год..
 25.          13.10.2011 год. - председателят на „Алианс Усмихни се с мен" и изпълнителния директор на „Движение на българските майки, Росица Букова, имахме среща със зам. министъра на труда и социалната политика г-жа Валя Симеонова и председателя на ДАЗД, г-жа Надя Шабани, във връзка с обсъждането на поставени от родителските организации проблеми относно   Проект за нов Закон за детето.
 26.          16.10.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен", в партньорство със спортен център „Кidssports.bg"  организирахме спортен празник за деца с различни увреждания, на който бяха поканени и деца без увреждания. Целта ни беше да се помогне на родителите с деца с увреждания да изберат подходящия спорт за детето им, както и чрез спорта да приобщим децата с увреждания към децата без увреждания, и към обществото ни изобщо.
 27.          Председателят на „Алианс Усмихни се с мен" имаше среща със зам. министъра на образованието, младежта и науката, г-жа Милена Дамянова, във връзка с проблеми относно изработването на стандарт за приобщаващо образования към новия Закон за предучилищно и училищно образование.
 28.          „Алианс Усмихни се с мен" взехме участие в заседание в Столична община на „Комисия за достъпна среда в Столична община" относно архитектурната достъпност в столицата, на което зам. кмета г-н Любомир Христов представи пред Комисията дейността на СО относно спечелен европейски Проект за изграждането на достъпен тролейбусен транспорт. Бяха обсъдени съществуващите възможности по предложение на неправителствените организации да бъдат включени допълнителни цели по Проекта.
 29.          23.11.2011 год. - „Алианс Усмихни се с мен" внесохме писмо до министъра на МЗХ, министър Найденов, съдържащо настояване да бъдем запознати с резултатите от проверките извършени от БАБХ, конкретно за детските ясли и кухни, както и категоричната позиция на „Алианс Усмихни се с мен" относно необходимостта в общата Наредба, обединяваща наредбите на МЗ, за здравословно хранене на децата и Наредбата на МЗХ за безопасността и качеството на храните, задължително да бъде включена и групата на децата от 0 до 3 годинки, т.е. и детските ясли и кухни. Категоричната ни позиция и писмо до министър Найденов бяха в резултат на продължителното настояване на експерти от МЗ, детските ясли и кухни да не са част от детските заведения обект на новата обща Наредба.
 30.          06.12.2011 г., „Алианс Усмихни се с мен" внесохме писмо до кмета на Столична община г-жа Фандъкова, зам. кмета г-жа Савина и г-жа Минчева, директор Дирекция образование към СО, относно нееднократното ни настояване да бъде създадена специална  Комисия към СО, осъществяваща надзор и контрол относно реалната достъпност на детските градини и училища, в която настояваме да бъдат включени представители на родители, пряко засегнати в личния си и ежедневен живот от липсата на изградена и реално съществуваща достъпна среда в столичните детски градини и училища.
 31.          17.11.2011 год., „Алианс Усмихни се с мен" бяхме поканени и взехме участие в Кръгла маса в Народното събрание, по повод официалното  представяне на Проект за Закон за детето. Кръглата маса беше открита от председателя на Народното събрание, г-жа Цецка Цачева.
 32.          05.12.2011 год.,„Алианс Усмихни се с мен" и „Движение на българските майки" внесохме ново становище и нови подробни предложения относно Проект за Закон за детето, до министъра и зам. министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на децата.
 33.  15.12.2011 год.  „Алианс Усмихни се с мен" изпратихме Отворено писмо до в. Дневник, относно статията на Василена Доткова от 15.12.2011 год.: "Възрастни в спор по проекта за Закон за детето". В статията журналистката на в. Дневник, некоректно беше представила „Национален алианс Усмихни се с мен" и „Движение на българските майки" като „родителски групи", вместо като родителски неправителствени организации, работещи от години в сферата за децата и семействата.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:


Доброволен труд, членски внос и лични средства.


ПАРТНЬОРСТВО С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ:


Министество на образованието, младежта и науката;

Министерство на земеделието и храните;

Агенцията за безопасност на храните;

Държавна агенция за закрила на децата;

Министерство на труда и социалната политика.


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ:


„Български хелзински комитет", "Движение на българските майки", "Национална мрежа за децата", сдружение „Свети Мина" -гр. Добрич, сдружение "Равен старт-2008"- гр. Габрово, "Сдружение на родители на деца със Синдром на Даун"- гр. София, сдружение", "Радост за нашите деца" - гр. Варна, фондация „Надежда за малките", SOS Детски селища, СПСПД ФИЦЕ България, „Център за независим живот" и други.


ПУБЛИЧНОСТ И МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ:


Участия в БТВ: „Тази сутрин", репортажи и интервюта във връзка с нов Закон за детето.

Интервюта  и предавания в БНТ, във връзка с нов Закон за детето.

Участия в БНР във връзка с нов Закон за детето;

Участия в БТВ: „Тази сутрин", ТВ7, репортажи и интервюта във връзка с архитектурната достъпност на децата с двигателни увреждания и майките с колички, в училищата, детските градини, обществения транспорт, държавните и общински институции...

Участия в БТВ, „Тази сутрин", БНТ, БНР, ТВ7, Нова телевизия и всички медии, във връзка с новата наредба за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните в детските заведения и училища.


Интервюта за националните медии във връзка със среща с министър-председателя и министрите Найденов и Константинов.


Други участия...


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН” ЗА ГРАД СЛИВЕН ЗА 2011 година.

І. Осъществени цели на „Национален алианс Усмихни се с мен"  Сливен и кратък отчет за дейността му през 2011.

 

1.     През м.01.2011 г.Екипът на Национален алианс «Усмихни се с мен» -Сливен  в партньорство със СОУ «Хаджи Мина Пашов» Сливен участва в разработването на Проект към МОМН ОТНОСНО: АПРОБАЦИЯ НА МОДЕЛ НА „РЕСУРСНО ЗВЕНО ЗА СОП"  В СОУ „Хаджи Мина Пашов" - гр. Сливен, от 01.01.2011 година, за осигуряване на подкрепяща среда за ефективно интегрирано образование и подпомагане интегрирането и социализирането на деца със специални образователни потребности, деца с увреждания и деца с езикови и говорни нарушения „Парите следват детето". Проектът е одобрен и включен към Проект на МОМН "Включващо обучение" за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", включен в Индикативната годишна работна програма за 2011 год., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2007-2013 г., приоритетна ос 4 - Включващо обучение - размер финансова помощ 10 000 000.00 / десет милиона / лева.

2.     Поставяне на въпроси към Министъра на труда и социалната политика относно Социалната политика в Община Сливен, услугите «Личен асистент» и «Социален асистент» в Община Сливен, нередности, извършвани в селище «Качулка» с искане да бъде извършена финансова ревизия, поставяне въпросите за лицензите на организациите - доставчици на социални услуги, разследване дейността на всички неправителствени организации на територията на Република България, разследване дейността на неправителствените организации, осъществяващи дейност по Ромската декада и интеграцията на ромската етническа общност - м. февруари 2011 г..

3.     Поставяне на въпроси към Началника на РИО на МОМН -Сливен относно дейността на Ресурсните центрове - м. февруари 2011 г..

4.     Поставяне на въпроси към Министъра на труда и социалната политика относно протичането на Реформата в деинституализацията на децата в Република България и реформата в социалната сфера. Поставяне на въпроси за изграждане на ЦНСТ в Община Сливен, становището на министерството относно ремонтираните сгради на Домове за изоставени деца в последните години в Република България, развитие на услугата «Приемна грижа» в Община Сливен през 2011 година - м. Април 2011 г..

5.     Екипът на Национален алианс «Усмихни се с мен» за гр. Сливен участва в инициативи, организирани от Ресурсен център Сливен - почистване на паметник „Хаджи Димитър", екскурзия до Зоологическата градина в гр. Стара Загора  - м. май 2011 г., съвместна пресконференция с ръководството на Ресурсен център Сливен - 17.05.2011 г..

6.     Екипът на Национален алианс «Усмихни се с мен» за гр. Сливен, участва в кръгла маса, организирана от Областна администрация Сливен на 17.06.2011 год. на тема «Детство за всички».

7.     Участие в обучение, организирано от Български център за нестопанско право на 05 и 06.06. 2011 г. в гр. Варна,  свързани с донорски програми и набиране на средства за нестопанските организации.

8.     Становище до МОМН относно термините ДОП и СОП, питане до МОМН по въпроса за Училищните ресурсни центрове и прокта за апробиране на Ресурсно звено.

9.     Участие на екипа на Национален алианс «Усмихни се с мен» за гр. Сливен в среща на кандидат-президентската двойка, Кунева - Христов, с неправителствения сектор в сферата на хората и децата с увреждания на 27.08.2011 година.

10.                       Срещи на екипа на Алианса за гр. Сливен,  с ресурсни учители през м. септември - 2011 година.

11.                       Участие в обучение, организирано от БХК на 17-18.11.2011 г.  в София, свързано с НПО и дискриминацията - І-ви модул.

12.                       Екипът на Национален алианс «Усмихни се с мен» за гр. Сливен в кръгла маса на 21 и 22.11.2011 г., организирани от РИО на МОМН Сливен, относно интеграцията на децата със СОП и интеграцията на децата от етническите малцинства.

13.                       Поставяне на въпроси към министър-председателя на Република България относно дейността на всички неправителствени организации в България и разследване на дейността на национално представените организации на и за хора с увреждания - ноември 2011 г..

14.                       Поставяне на въпроси към Министъра на образованието, свързани с проведената кръгла маса, организирана от РИО на МОМН - Сливен на 21 и 22 ноември 2011 г..

15.                       Екипът на Алианса за гр. Сливен, участва на 08.12.2011 г. на среща с новото общинско ръковдство. Постави въпроса за създаването на Обществен съвет за соцални услуги.

16.                       Питане до МОМН и работната група на Стандарт Приобщаващо образование относно единните разходни стандарти за издръжката на децата със СОП към Ресурсните центрове - м.12.2011 г..

17.                       Участие в празничните Коледни концерти, организирани от Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в гр. Сливен, от Община Сливен и Сдружението на военноинвалидите в гр. Сливен.


ІІ. Средства за постигане на целите:

 

Доброволен труд, доброволни дарителски вноски.

 

ІІІ.Партньорство с други организации и институции

 

1.     РИО на МОМН Сливен

2.     СОУ «Хаджи Мина Пашов» Сливен

3.     Община Сливен

4.     Ресурсен център - Сливен

5.     Областна администрация Сливен

6.     Комплекс за социални услуги, Сливен

7.     Коалиция за Сливен


Неправителствени организации : Фондация «Милосърдие» Сливен, Сдружение «Хоризонти» Сливен, Дружество на родителите «Св.Стилиян Детепазител» Сливен, Съюз на диабетиците - Сливен, Сдружение «Хобис клуб» Добрич


IV. Публичност и медийно отразяване

 

1.     Пресконференция през м.май 2011 г. в пресцентъра на Община Сливен, свързана с дейността на Ресурсните центрове и нуждата от промяна в дейността за подпомагане на децата с образователни потребности.

2.     Интервюта и статии в местни медии относно проекта на Закона за детето.


Радка Сиренкова - представител на Национален алианс «Усмихни се с мен» Сливен


 

25. 03. 2012 г.

Гр. София

 

Теодора Пиралкова                           

 

Председател на УС на „Национален алианс Усмихни се с мен"

 

  © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft